Burmistrz Miasta Chełmna przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie § 2 uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego określenia terminu przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasta Chełmno”

 

Burmistrz Miasta Chełmna

przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

 

 w celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami  na terenie miasta Chełmna.

 

Przed rozpoczęciem odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę i przechowywać ją  w chłodnym miejscu. Przed przystąpieniem do akcji należy oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić im dostęp do wody. Należy zadbać o to, aby dzieci, zwierzęta domowe oraz ptactwo nie miały dostępu do trutki. W okresie wyłożenie trutki padłe szczury należy codziennie zbierać oraz utylizować.

 

W miejscach gdzie umieszczono trutkę, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp., należy umieścić ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA”.

 

Deratyzację należy przeprowadzić  do dnia 30 kwietnia 2016 r.  

 

Najpóźniej w dniu 30.04.2016 r. należy zebrać trutkę oraz wszystkie padłe myszy i szczury.Z przeprowadzonej deratyzacji należy sporządzić protokół. Wzór protokołu dostępny jest w Biurze Informacji Publicznej w Urzędzie miasta oraz na stronie www.bip.chelmno.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Podmioty zobowiązane do przeprowadzenia odszczurzania mają obowiązek umożliwić właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej:
1) potwierdzenia faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez okazanie rachunków za zakup preparatów do zwalczania szczurów, bądź umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji;
2) protokołu zawierającego informacje o sposobie przeprowadzenia i skuteczności działań w zakresie deratyzacji.

Wzór protokołu do pobrania>>>>