BUDŻET OBYWATELSKI

ZARZĄDZENIE Nr 47 /2016

Burmistrza Miasta Chełmna

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2016 r.

 

Na podstawie § 6 Zarządzenia nr 46/2016 r. Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego zarządzam, co następuje. 

 • 1. W związku ujęciem w budżecie Gminy Miasto Chełmno środków w wysokości 100 tys. zł na budżet obywatelski ustalam następujący harmonogram budżetu obywatelskiego:

 

do 11 kwietnia 2016 r.

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

 

do 22 kwietnia 2016 r.

Weryfikacja złożonych projektów przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i opiniowanie ich przez właściwe komisje Rady Miasta Chełmna

do 25 kwietnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych

od 26 kwietnia do 10 maja 2016 r.

Głosowanie nad propozycjami projektów

13 maja 2016 r.

Ogłoszenie wyników głosowania

 

 

 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chełmna.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 46/2016

Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2016 r.

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA CHEŁMNA

 • 1.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Budżet obywatelski są to środki pieniężne budżetu Gminy Miasto Chełmno, zwanej dalej „Miastem” przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta, w trybie określonym Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Chełmna, zwanym dalej „Regulaminem”.
  2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w danym roku.
 • 2.
  ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 1. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, która przyczynia się do rozwoju Miasta. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania, takiego jak:
  1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
  3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
  2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań
  i kompetencji Miasta.
  3. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty ustalonej w budżecie
  Miasta.
  4. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta, którzy w dniu zgłoszenia projektu ukończyli 16 lat i są zameldowani na pobyt stały w Chełmnie
  5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronach internetowych: www.chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna – www.bip.chelmno.pl oraz w Biurze Informacji Publicznej
  Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101 parter.
  6. Do formularza należy obowiązkowo dołączyć listę minimum 25 osób popierających wskazany projekt, które w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 lat i są zameldowanie na pobyt stały w Chełmnie. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny w sposób, o którym mowa ust.5
  7. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5 można wysłać listem na adres Urzędu Miasta Chełmna (ul. Dworcowa 1 , 86-200 Chełmno) z dopiskiem „Budżet Obywatelski -Projekt” lub złożyć osobiście w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, o którym mowa w ust. 5. W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
  8. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola.
  9. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści § 6 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
  10. Zgłoszenia projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
  11. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronach internetowych: www.chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna- www.bip.chelmno.pl, na tablicy ogłoszeń
  Urzędu Miasta Chełmna.
 • 3
  WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
 1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzają właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Chełmna, zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Chełmna. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym (prawnym), finansowym oraz merytorycznym w zakresie określonym w ust. 2.
  2. Analiza projektów jest przeprowadzana pod względem:
  1) możliwości realizacji,
  2) kosztu realizacji,
  3) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
  4) znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
  5) korzyści wynikających dla Miasta,
  6) możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
  3. Projekty, których kosztorysy nie dają gwarancji ich realizacji mogą zostać skorygowane za zgodą wnioskodawcy.
  4. Przygotowana przez jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Chełmna analiza wraz z projektem wymaga zaopiniowania przez właściwą komisję Rady Miasta Chełmna.
  5. Właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Chełmna przekazują projekty wraz ze swoją opinią i opinią, o której mowa w ust. 4 do Sekretarza Miasta Chełmna, który sporządza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń oraz listę odrzuconych propozycji. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te projekty, które uzyskały pozytywną opinię właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Chełmna w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3 i pozytywną opinię, o której mowa w ust. 4.
  6. Projekt dopuszczony do głosowania zostanie umieszczony na karcie do głosownia. Wzór
  karty stanowi załącznik nr 3.
  7. Listy, o których mowa w ust. 5 dostępne będą na stronach internetowych:
  www.chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna – www.bip.chelmno.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.
 • 4
  DZIAŁANIA INFORMACYJNE
 1. Z chwilą ogłoszenia list, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym stosownie do treści § 6 Regulaminu.
  2. Działania, o których mowa w ust. 1 prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem.
 • 5
  WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI
 1. O wyborze do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze bezpośredniego głosowania, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat i są zameldowani na pobyt stały w Chełmnie.
  2. W przypadku zgłoszenia jednego projektu. Projekt zostanie poddany weryfikacji jeżeli w głosowaniu otrzyma poparcie minimum 250 osób.
  3. Głosowanie odbywa się:
  1) drogą elektroniczną poprzez zarejestrowanie się i zalogowanie na stronie:
  www.bo.chelmno.pl, bądź poprzez linki umieszczone na stronach: www.chelmno.pl
  lub www.bip.chelmno.pl oraz za pomocą tzw. e-urny- dostępnej w Urzędzie Miasta, ul. Dworcowa 1, p.101
  2) poprzez włożenie do urny, znajdującej przy Biurze Informacji Publicznej Urzędu
  Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, p.101 parter wypełnionej karty do głosowania
  3) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta Chełmna (ul. Dworcowa 1, 86-200
  Chełmno), karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–
  Głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla
  pocztowego.
  4. Głosowanie może być przeprowadzone z wykorzystaniem dodatkowych urn, ustawionych w miejscach wskazanych przez Burmistrza.
  5. 1. Głosować można na trzy projekty.
  2. Za głos ważny uważa się głos oddany na jeden, dwa, lub trzy projekty.
  3. Za ważną kartę do głosowania uważa się kartę, która ma wypełnione wszystkie wymagane pola.
  6. Karta do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i jest dostępna na stronach internetowych: www.bo.chelmno.pl, www.chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna – www.bip.chelmno.pl, w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101 parter.
  7. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 karty będą dostępne także w miejscu ustawienia urn.
 • 6
  HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Terminy zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosownia i ogłoszenia jego wyników określa Burmistrz Miasta Chełmna w drodze zarządzenia.

 • 7

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 1. Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna na bieżąco będzie informować o ilości głosów oddanych na poszczególne projekty. Dane podawane będą do wiadomości na stronach internetowych: www.bo.chelmno.pl, www.chelmno.pl, BIP Urząd Miasta
  Chełmna -www.bip.chelmno.pl, w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101 parter, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
  2. Po zakończonym głosowaniu Komisja ostatecznie ustala, ile głosów uzyskały poszczególne projekty i ustala listę projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.
  3. W wypadku, gdy suma kosztów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów wyczerpuje pulę budżetu obywatelskiego na dany rok, a wybrane projekty są istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta, Burmistrz Miasta może wystąpić o zwiększenie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
  4. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronach internetowych: www.chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna- www.bip.chelmno.pl,i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.
 • 8
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Podpis nie jest wymagany w przypadku głosowania elektronicznego dokonanego za pośrednictwem aktywnego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.bo.chelmno.pl lub za pośrednictwem e -urny dostępnej w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna w pok. nr 101 (parter).
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Gmina Miasto Chełmno.
  4. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione.
  Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Chełmna oraz radni biorący udział w opiniowaniu złożonych projektów.
  5. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Chełmno (17kB)
2. Załącznik nr 2 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Chełmno (14kB)
3. Załącznik nr 3 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Chełmno (18kB)