Ogłoszenie rekrutacji na Uczestników do Projektu
„Społeczna Informacja Turystyczna (skrót SIT)”

Ogłaszam rekrutację na Uczestników do Projektu pn. „Społeczna Informacja Turystyczna (skrót SIT)” w Chełmnie, realizowanego przez Gminę Miasto Chełmno na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr 2020/G/1/8/LGD w ramach naboru w ramach  LSR na lata 2016-2023 dla obszaru LGD Chełmno, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku.

 1. Celem projektu jest organizacja społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023.

2. Projekt skierowany jest do 10 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Chełmna.

3. Rekrutacja na Uczestników Projektu:

rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu mającym siedzibę w Urzędzie Miasta Chełmna, w Referacie Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, 2 piętro, pok. 311, zgodnie z Regulaminem rekrutacji projektu wraz z załączonymi oświadczeniami i zaświadczeniami stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;   
rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie: od 9 marca do 15 marca 2021 roku;
dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna – w Biurze Informacji Publicznej, pok. 101 (parter);
szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w Biurze Projektu, pok. 311 (2 piętro);  
do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 10 osób;
ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

4. W projekcie zaplanowano m.in.:

warsztaty i spotkania z psychologiem;
spotkania motywacyjne;
warsztaty wizażu i stylu;
warsztaty z wystąpień przed kamerą i kultury słowa;
wyjazd studyjny do Torunia połączony z wizytą w Centrum Informacji Turystycznej, zwiedzaniem atrakcji i warsztatami;
wyjazd studyjny do Tucholi i Borów Tucholskich;
spotkania z uczestnikami innych projektów;
spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi i organizacjami;
wycieczki z przewodnikami po Chełmnie;
poznanie oferty turystycznej, produktów turystycznych i atrakcji Chełmna;
prezentacje Ziemi Chełmińskiej i Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
zwiedzanie Muzeum Ziemi Chełmińskiej;
wizyta w Chełmińskiej Informacji Turystycznej;
wykłady i warsztaty z obsługi ruchu turystycznego;
warsztaty z przygotowania oferty turystycznej;
spotkania z blogerami i warsztaty z tworzenia międzypokoleniowej oferty turystycznej;
warsztaty opracowania materiałów promocyjnych;
warsztaty fotograficzne i samodzielne przygotowanie wystawy;
kursy językowe;
udział w wydarzeniach promujących projekt SIT, LSR, LGD i Chełmno;
prezentacja produktów wykonanych przez uczestników Projektu podczas wydarzeń;
praktyczna obsługa biura Społecznej Informacji Turystycznej w G36.

4. Projekt realizowany będzie w:

G 36 – Inkubator Organizacji Pozarządowych, ul. Grudziądzka 36, 86-200 Chełmno;
teren miasta Chełmna;
wyjazdy studyjne: Toruń, Tuchola i Bory Tucholskie.

Biuro Projektu:

Urząd Miasta Chełmna
Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, 2 piętro, pok. 311
tel. 56-677-17-19, kom. 500-149-366
e-mail:promocja@chelmno.pl, www.chelmno.pl

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna

i na stronie internetowej www.chelmno.pl

 

Załączniki (do pobrania):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie > pliki do pobrania: pdf. ; word

Formularz rekrutacyjny wraz z ankietą kwalifikującą do udziału w projekcie > pliki do pobrania: pdf. ; word

Oświadczenie RODO uczestnika  > pliki do pobrania: pdf ; word

Oświadczenie o statusie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – kwalifikowalność UP > pliki do pobrania:pdf ; word

Umowa z uczestnikiem projektu > pliki do pobrania: pdf ; word

Return to article.