Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki

WIZYTÓWKA PROJEKTU

 

 

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Beneficjent

Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

prowadziło nabór w ramach otwartego konkursu grantowego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

I Osi priorytetowej POPC Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

zdalna Szkoła +

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

 

 

To już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym  Jednostki Samorządu Terytorialnego  mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Tym razem środki postanowiono przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wsparcie w postaci grantu mogło być udzielone na projekty polegające na doposażeniu Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu.

Gmina  Miasto Chełmno, w wyniku złożonego wniosku, pozyskała 105 000,00 zł   na zakup 35  laptopów.

Sprzęt przekazany został do Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 4 w Chełmnie,   a następnie wypożyczony uczniom i nauczycielom na potrzeby  nauki zdalnej, w szczególności rodzinom wielodzietnym 3+, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.