Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Flaga Unii Europejskiej

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Umowa o dofinansowanie projektu nr WPW.I.433.7.12.2011 z dnia 9 maja 2011r.

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie remontu, adaptacji i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Kamionka 3 w Chełmnie. Obiekt objęty projektem składa się z dwóch części: dwukondygnacyjnej, gdzie mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i pomieszczenia gospodarczo – magazynowe oraz trzykondygnacyjnej gdzie znajdowały się biura.
Docelowo, po przeprowadzeniu prac remontowo – budowlanych, część dwukondygnacyjna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby MOPiRPU, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia zajęć z dziećmi oraz terapii osób dorosłych; natomiast pozostała część obiektu będzie pełniła funkcje mieszkalne w tym również dla osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia jest również fakt przeprowadzenia remontu obiektu o cechach zabytkowych i dostosowania go do nowych funkcji czy poprawy warunków lokalowych w ramach dotychczasowego wykorzystania obiektu.

Kompleks budynków przy ul. Kamionka 3 pochodzący z przełomu XIX i XX wieku to zabudowania po byłej gazowni. W skład zespołu wchodzi tzw. biurowiec, budynek usługowo-magazynowy, budynek stolarni oraz garaże i wiata. Przedmiotowy projekt dotyczy wyłącznie budynku tzw. biurowca w pozostałych budynkach zespołu dotychczasowa funkcja ma zostać utrzymana. Budynek biurowca składa się z trzech części (licząc od strony ul. Kilińskiego) – parterowej (pierwotnie magazyny na węgiel), trzykondygnacyjnej (pierwotnie żelbetowy szkielet, w którym stały piece do produkcji gazu – później, po wybudowaniu kolektora gazu ziemnego, w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku został zaadoptowany na biura Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej) oraz dwukondygnacyjnej (byłe pomieszczenia administracyjne, stołówka, szatnie oraz warsztaty MPGK).
Budynek położony jest na działce nr 167/2, powierzchnia działki wynosi 0,2368 ha, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi ca. 1 077,20 m2 (p.u. objęta projektem wynosi ca. 847,67 m2).
W dwukondygnacyjnej części biurowca ma swoją siedzibę Miejski Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta Chełmna, który prowadzi działania na rzecz profilaktyki i zmniejszania rozmiarów problemów związanych z uzależnieniami.
W Ośrodku funkcjonuje Punkt Pierwszego Kontaktu w sprawach dotyczących przemocy domowej i narkotyków, Świetlica opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapeutyczna, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Promyk” oraz Grupa Anonimowych Alkoholików “Dromader”. Ponadto w omawianej części budynku, w jego przyziemiu znajdowały  się pomieszczenia Uczniowskiego Klubu Sportowego Nadwiślanin – Sokół oraz pomieszczenia magazynowe użytkowane przez Zakład Produkcji Drzewnej.

Budynek biurowca w założeniu wzniesiony jako obiekt przemysłowy – dawna gazownia miejska. Konstrukcja ścian wykonana w technologii szkieletu żelbetonowego wypełnionego cegłą ceramiczną, bloczkami wapienno – piaskowymi oraz częściowo gazobetonem. Brak ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu. Okna drewniane skrzynkowe o różnym podziale, nie spełniają obecnych norm w zakresie przenikalności cieplnej i szczelności. Otwory okienne wybito wtórnie w czasie prac remontowych jakie miały miejsce pod koniec lat 70 tych XX w. Wykonano wówczas także stropy żelbetonowe pomiędzy kondygnacjami. Dach dwuspadowy kryty papą o niewielkim spadku.

Projekt przewiduje realizację dwóch głównych założeń. Jedno obejmuje zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania trzykondygnacyjnej części obiektu – likwidacja tymczasowo działającego schroniska turystycznego oraz siedziby Klubu Seniora (planowane jest przeniesienie siedziby Klubu Seniora do oficyny budynku przy ul. Grudziądzkiej i wprowadzenie w to miejsce nowej, mieszkalnej funkcji tj. dostosowanie obecnej dyspozycji wnętrz na potrzeby ośmiu mieszkań socjalnych.
Drugim założeniem jest przekształcenie i rozbudowa bazy lokalowej Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień mającego siedzibę w dwukondygnacyjnej części obiektu. Planowana jest zmiana dotychczasowego układu pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek wraz z zaadaptowaniem dodatkowych pięciu pomieszczeń w przyziemiu budynku Ponadto mając na uwadze obecny stan techniczny obiektu projekt zakłada przeprowadzenie gruntownego remontu całego biurowca.
W wyniku realizacji projektu, w ramach pierwszego celu powstanie osiem nowoczesnych mieszkań socjalnych natomiast, w wyniku realizacji projektu, w ramach jego drugiego celu powstanie nowoczesna, dostosowana do aktualnych potrzeb baza lokalowa Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wówczas mógłby skuteczniej realizować cele określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz profilaktyki i zmniejszania rozmiarów problemów związanych z uzależnieniami.
Zakres rzeczowy projektu wynika z obecnego stanu technicznego biurowca, planowanej nowej (mieszkania socjalne) i rozwinięcie istniejącej (MOPiRPU) funkcji oraz zalecanych działań termomodernizacyjnych ujętych w audycie energetycznym i obejmuje m.in.:
•remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachowego,
•termomodernizacja biurowca m.in. w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplania ścian zewnętrznych i dachu oraz montażu nowoczesnego, dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego wraz z wymianą instalacji c.o. i montażem nowej instalacji ciepłej wody użytkowej),
•wymiana wewnętrznych instalacji,
•dostosowanie dyspozycji wnętrz do nowej (mieszkania socjalne) i rozwinięcie istniejącej
(MOPiRPU) funkcji,
•dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
•zagospodarowanie terenu.

Okres realizacji projektu:
1 marca 2010 roku – 31 grudnia 2011 roku.

Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu: 2.283.373,02 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 2.276.053,02 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 1.707.039,76 zł  co stanowi nie więcej niż 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
Wkład własny Gminy Miasta Chełmna 569.013,26 zł

 

Widok obiektu przed przeprowadzeniem rewitalizacji:


Fotografia nr 1.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Widok elewacji biurowca (część 3 kondygnacyjna) od strony ul. Kamionka.

 


Fotografia nr 2.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Widok elewacji biurowca (część 2 kondygnacyjna) od strony ul. Kamionka.

 

 


Fotografia nr 3.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Widok elewacji biurowca (część 3 kondygnacyjna) od strony podwórza.

 

 


Fotografia nr 4.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Wnętrze obiektu, zacieki na ścianach i suficie w jednym z pomieszczeń.


Fotografia nr 5.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Wnętrze obiektu, zacieki na ścianach i suficie w jednym z pomieszczeń.