L’information sur la possibilité de toucher des fonds d’aide financiers des fonds et des programmes de l’Union Européenne, des portails d’informations des organisation du gouvernement et des organisations nongouvernementales du gouvernemet qui aident financièrement des différentes initiatives.

L’information sur tous les programmes et fonds de l’Union Européenne et des organisations nongouvernementales
Unia Europejska ( Union Européenne ) http://www.europa.eu.int
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ( Office du Commité d’Intégration Européenne ) http://www.iwp.com.pl
Kujawsko-Pomorski urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ( Office de Voïvodie Kujawsko-Pomorskie à Bydgoszcz ) http://www.uwoj.bydgoszcz.pl
Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu ( Maréchaussée de Voïvodie Kujawsko-Pomorskie à Toruń ) http://www.kujawsko-pomorskie.pl
Base de données sur Internet concernant des organisations nongouvernementales et des institutions http://www.bazy.ngo.pl
Portail MG sur des fonds structuraux http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
Fonds de Coopération http://www.cofund.org.pl

Développement d’initiative, aide aux petitem et moyennes entreprises, travail
Centre Euro Infe http://www.euroinfo.org.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( Agence Polonaise pour le Développement d’Initiative) http://www.parp.gov.pl
http://www.ksu.parp.gov.pl
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego – Biuro Promocji Inwestycji i Technologii ( Organisation des Nations Unies de Développement Industriel – Bureau de Promotion Investissement et Technologie ) UNIDO ITPO Warszawa http://www.unido.pl
Ministerstwo Gospodarki i Pracy ( Ministère d’Economie et de Travail ) http://www.mgpips.gov.pl
Ministerstwo Polityki Społecznej ( Ministère de Politique Socjale ) http://www.mps.gov.pl
Sernice d’Informations des Bureaux de Travail http://www.praca.gov.pl
Punkt Konsultacyjny PARP przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ( Point de Consultation PARP – Agence Polonaise pour le Développement d’Initiative de Chambre de Métiers et d’Initiative ) à Bydgoszcz http://www.izbarzem.bydgoszcz.pl

Education, culture, sport, tourisme, collaboration internationale, organisation des événements
Ministerstwo Kultury ( Ministère de Culture ) http://www.mk.gov.pl
Narodowe Centrum Kultury ( Centre National de Culture ) http://www.nck.pl
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Kultury 2000 ( Point National de Contact dans des daffaires concernant la culture 2000 ) http://www.mk.gov.pl/pkk/fundusze3.php
Fundacja Edukacji Ekonomicznej- Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych ( Fondation d’Education Economique – Système National des Préparations aux Fonds Structuraux ) http://europa.edu.pl
Polska Organizacja Turystyczna ( Agence Polonaise de Tourisme ) http://www.pot.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej  (Ministère d’Education Nationale  ) http://www.men.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Ministère de de Science et d’Informatisation ) http://www.mnii.gov.pl
Komitet Badań Naukowych ( Commité de Recherches Scientifiques ) http://www.kbn.gov.pl
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ( Fondation de Collaboration Polonaise et Allemande ) http://www.fwpn.org.pl
Fundacja im. Friedricha Eberta ( Fondation de Friedrich Eber ) http://www.feswar.org.pl
Fundacja im. Stefana Batorego ( Fondation de Stefan Batory ) http://www.batory.org.pl
* La base est actualisée en différé de nouvelles adresses utilitaires.
BIP ( Bulletin d’Information Publique )
traduction : Biuletyn Informacji Publicznej ( Bulletin d’Information Publique )

 

 

 

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Miasto Chełmno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków. Kwota pozyskanego przez Gminę grantu wynosi 169 500,00 zł. Obecnie trwają przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu ma 10 miesięcy na jego realizację. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro...

 „Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Przyznawane  w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związany...

BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – ogłoszenie o naborze chętnych do projektu – zgłoszenia do 4 marca 2022 roku

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom ogłasza nabór chętnych do projektu: BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE, Projekt jest s...

KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. realizuje projekt: KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE...

2022_DolaczdoAkcji Masz Głos Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w ...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

  W ramach programu Gmina Miasto Chełmno pozyskała 3 000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek”

...