WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

 

Informujemy Pracodawców zawierających umowy z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz ubiegających się o zwrot dofinansowania kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika, że młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Wymóg powyższy regulują przepisy Rozdziału 3 powołanego §16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania:

  1. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.
  2. Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio u swoich pracodawców.
  3. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018r. poz. 1267) zawarte jest, że rzemieślnikiem jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność gospodarczą, z wykorzystaniem jej zawodowych kwalifikacji i jej pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Nadto w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle do rzemiosła nie zalicza się wyłącznie działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Konieczność przedstawienia przez Przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania dowodu złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej (dot. Młodocianych zatrudnionych u pracodawców będących rzemieślnikami) wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12.12.2013r. (sygn. II SA/Ol 955/13).

Powyższe stanowisko zajmuje też Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy (decyzja nr SKO-438/16/2018 z dnia 20.12.2018 r.).

Jednocześnie informujemy, że od 1 września 2019 roku nastąpią zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów młodocianych pracowników po ukończeniu nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika – zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.):

Pracodawcom przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

„2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

  1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
  2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy”.

W związku z powyższymi informacjami egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzony po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy powinien być przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.