PROJEKT Grupa samopomocowa rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom, 11 marca – 31 grudnia 2019 r.

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 11 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt: „Grupa samopomocowa rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem”. Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem.

 

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie aktywności rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, oraz w/w dzieci w zakresie społecznym oraz wzrost motywacji do samodzielnego rozwiązywania problemów opieki i terapii w środowisku rodzinnym. Projekt jest skierowany do 20 uczestników (rodziców i dzieci), mieszkańców miasta Chełmna.

 

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to wsparcie 10 osób (w większości kobiet) – rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, mieszkańców Chełmna. Wsparcie będzie również kierowane do ich dzieci – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 80% uczestników projektu.

 

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne nt. najnowocześniejszych metod opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych. Nastąpi też zwiększenie ich motywacji do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pomocy oraz ugruntowanie postaw samopomocy i kooperacji w środowisku osób z niepełnosprawnościami w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z niepełnosprawności.

 

Dzięki projektowi nastąpi też:

 

  1. Zwiększenie motywacji do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pomocy oraz nowoczesnych rozwiązań w zakresie opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych.
  2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych nt. najnowocześniejszych metod opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych.
  3. Ugruntowanie postaw samopomocy i kooperacji.

 

Wartość projektu: 51 500,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 48 850,00 zł

 

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85      

 

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020