Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Na podstawie uchwały Nr 27/871/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu powstało Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu. W Biurze udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. Pomoc adresowana jest do osób doświadczających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi. W uzasadnionych przypadkach Biuro zapewnia zastępstwo procesowe. W ramach Biura prowadzone są mediacje, upowszechniana jest Polska Karta Praw Ofiary. Biuro organizuje szkolenia i konferencje, prowadzi akcje medialne.  Podczas spotkań z prawnikami można uzyskać poradę na temat spraw związanych z przemocą w rodzinie, z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i hazardu. Prawnicy biura pomagają w problemach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacją, zaspokajaniem potrzeb rodziny. Prawnicy z Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pełnią dyżury prawne nie tylko w siedzibie Biura, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, ale także w kilku miastach województwa. Są to: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica oraz Chełmno. Biuro prowadzi Kujawsko-Pomorską „Niebieską Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pod numer  800-154-030 można dzwonić codziennie w godzinach 17-21.  www.http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/