Projekt pn. „Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja i adaptacja zabytkowej kaplicy p.w. św. Marcina w Chełmnie na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie. Celem niniejszego projektu jest rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na wyznaczonym obszarze wsparcia poprzez zaadaptowanie obiektu sakralnego na potrzeby biblioteki szkolnej i multiteki. Powyższe przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. W wyniku realizacji projektu kaplica, w szczególności zyska nową funkcję i użytkownika. Uczniowie, ich rodzice oraz mieszkańcy Starówki będą mogli korzystać z wygodnie i nowocześnie urządzonej biblioteki szkolnej i multiteki o zabytkowym charakterze. Dodatkowo, w nowej bibliotece można będzie organizować różnego rodzaju wystawy, spotkania. Dzieci wraz z rodzicami oraz pozostali mieszkańcy Chełmna będą mieli alternatywną możliwość spędzania wolnego czasu np. przy dobrej książce lub komputerze z dostępem do Internetu.

Kaplica św. Marcina wpisana jest do rejestru zabytków i stanowi wartość historyczno-kulturową do bezwzględnej ochrony. Wojewódzki Konserwator Zabytków, wyraził zgodę na realizację niniejszego projektu.

Planowany zakres rzeczowy projektu wynika z obecnego stanu technicznego, planowanej nowej funkcji dla obiektu oraz warunków ochrony konserwatorskiej i obejmuje:
· prace remontowo-konserwatorskie
· budowa ciepłociągu – zasilanie z kotła gazowego znajdującego się w budynku głównym szkoły,
· przebudowa/wymiana instalacji elektrycznej,

· montaż instalacji p.poż., wentylacyjnej, c.o. (podłogowe) oraz teleinformatycznej,

· założenie izolacji przeciwwilgociowej,

· dostosowanie dyspozycji wnętrza do nowej funkcji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dla tego typu obiektów – m.in. p.poż, sanitarnych, bhp etc.,
· dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

· roboty wykończeniowe
· zagospodarowanie terenu wokół kaplicy (działka nr 444) – budowa ogrodzenia (włączenie kaplicy w obręb boiska szkolnego), zieleńce, ławki etc.
· zakup wyposażenia.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Chełmno, która jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację, zarządzanie, wdrożenie i rozliczenie projektu. Operatorem projektu, czyli podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i właściwą eksploatację inwestycji powstałej w wyniku realizacji projektu, będzie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmnie.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępu mieszkańców do infrastruktury kultury i edukacji, jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Chełmna. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

· polepszenie stanu technicznego zabytkowego obiektu,
· efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru zabytków na cele edukacyjne,
· dostosowanie obiektu do norm prawnych i standardów współcześnie obowiązujących,
· stworzenie odpowiednich warunków do edukacji,
·  poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania przebywających w obiekcie uczniów,
·  wyrównanie szans w kontekście konkurencyjności szkoły na rynku oświaty podstawowej i zwiększenie dostępności do edukacji dla młodzieży z terenów małych miast i wsi.

Koszt całkowity projektu wynosi 1 055 154,60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 758 617,20 zł., co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: kwiecień 2012r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2013r.

Cele na poziomie produktów, rezultatów (tabela do pobrania)


Fot. 1 – Kaplica św. Marcina – widok elewacji frontowej z wejściem głównym
Fot. 2 Widok elewacji południowej i wschodniej


Fot. 3 – Kaplica św. Marcina – wnętrze, widoczny brak posadzki i stan ścian