Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Flaga Unii Europejskiej

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

Program: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim realizowany jest  w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program, którego realizację przewidziano na lata 2010-2013, skierowany jest do najmłodszych uczniów – umożliwi szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.
Wsparcie szkół w organizacji kształcenia i wychowania na I etapie edukacyjnym nabiera szczególnego znaczenia w kontekście realizacji nowej podstawy programowej, która czyni z indywidualizacji podstawowy sposób pracy z uczniami. Projekty, które szkoły będą mogły wdrożyć dzięki środkom uzyskanym w ramach POKL, mają być uzupełnieniem bieżącej oferty szkół, które już teraz zobowiązane są otoczyć indywidualnym wsparciem każdego ucznia i wspierać go w jego osobistym rozwoju.
Założenia programu oraz warunki i zasady jego realizacji określa dokument zatytułowany „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 23.04.2010 r.
Indywidualna praca z uczniem wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Indywidualizacja nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów zawiera w sobie szereg działań, w tym w szczególności:
•    zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno –wychowawczo -profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno-rozwojowymi,
•    zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania,
•    podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
•    zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły poprzez podniesienie jakości pomocy udzielanej rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym.
Do programu mogły przystąpić tylko te szkoły, które już wypracowały standardy pracy z uczniami odpowiadające założeniom programu, a polegające na indywidualizacji nauczania.

To kryterium spełniają szkoły, w których:
•    działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację nauczania i wychowania uczniów klas I–III, opracowanie programu nauczania dostosowanego do potrzeb uczniów, monitoring realizacji tego programu i ocenę skuteczności podejmowanych działań (standard I),
•    realizowany jest program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów, w ramach obowiązkowych zajęć (standard II),
•    nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania, i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów (standard III).
W każdej szkole powinien więc działać zespół skupiający nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, innych nauczycieli pracujących bezpośrednio z uczniami klas I–III, a także wychowawców świetlicy, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych lub psychologów – o ile są zatrudnieni w szkole. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie w szkole rozpoznania rzeczywistych potrzeb uczniów. Diagnozowanie problemów uczniów i uczennic klas I–III powinno się odbywać w trakcie realizacji ww. standardów, a także badań, analiz i wywiadów przeprowadzanych w poszczególnych klasach. Na podstawie takiej diagnozy zespół powinien określić szczegółowe cele i zadania, jakich w danej szkole wymaga wdrożenie indywidualnego podejścia do ucznia. Na terenie jednej j.s.t. mogą wystąpić bardzo różne problemy: w jednej ze szkół może to być zagrożenie dysleksją i problemy logopedyczne, w innej zaburzenia komunikacji społecznej czy zaburzenia umiejętności szkolnych,                     np. trudności w przyswojeniu określonego zakresu materiału z edukacji matematycznej. Ponadto w każdej szkole wsparcia wymaga grupa uczniów uzdolnionych, w przypadku których brak motywujących zajęć dodatkowych stanowi istotną barierę w ich dalszym rozwoju osobistym.
Opierając się na szczegółowym rozpoznaniu sytuacji w szkole, dyrektor wskazuje, jakie działania zostaną podjęte w celu rozwiązania konkretnych problemów, np. jakiego rodzaju zajęcia zostaną zorganizowane w szkole. Na podstawie informacji uzyskanych ze szkół prowadząca je gmina sporządza plan działania, który odpowiada potrzebom zgłoszonym przez poszczególne placówki, a także realizuje założenia strategii rozwoju gminy w części dotyczącej edukacji oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W  Gminie  Miasto Chełmno programem  objęte  zostały Szkoły Podstawowa  nr 1, 2 i 4.
W  poszczególnych szkołach realizowane będą następujące zajęcia roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013:
– zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-  Szkoła Podstawowa nr 1 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 90  godzin w każdym roku,

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- Szkoła Podstawowa nr 1 – 30  godzin w każdym roku,  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 60  godzin w każdym roku.

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – Szkoła Podstawowa nr 1 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 90  godzin w każdym roku.

– zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne –   Szkoła Podstawowa nr 4 – 30  godzin              w każdym roku.

– gimnastyka  korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – Szkoła Podstawowa nr 1 – 30  godzin w każdym roku,  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 90  godzin w każdym roku.

– specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia  pedagogiczna –  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych – koło przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych-  prowadzenie obserwacji przyrodniczych –   Szkoła  Podstawowa nr 2 – 30  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 –390  godzin w każdym roku.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – matematyczne –  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 30  godzin w każdym roku.

W ramach projektu szkoły  wyposażone  zostaną  w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do  sal, w których planowane są zajęcia. W największym zakresie zakupione zostaną pomoce naukowe  pozwalające  poprzez  zabawę poprawiać wymowę dzieci,  eliminować trudności w czytaniu  i pisaniu,   zdobywać umiejętności matematyczne i przyrodnicze – gry  edukacyjne, układanki,  programy multimedialne, klocki, plansze, brył matematyczne, modele,  preparaty, mikroskopy, ćwiczenia,    a także pomoce   dydaktyczne  eliminujące wady postawy- piłki rehabilitacyjne, skakanki, szarfy.

Na realizację programu przeznacza się dla  Gminy Miasto Chełmno  środki w  wysokości  275.149 zł. z czego 201.600 zł. na zajęcia i 73.549 na wyposażenie.