V Jarmark Wielkanocny, 9.04.2017 r.- termin zgłoszeń do 6.04.2017 r.

Zapraszamy do udziału w V Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. od godz. 9:00 na rynku chełmińskim.

Podczas Jarmarku odbędą się prezentacje artystyczne m.in. Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury, Chóru ‘Collegium Cantorum’, grupy ‘Teacher’s Crew’ i zespołu ‘Nowalijki’ z Chełmińskiego Domu Kultury.

W trakcie “Jarmarku” pojawią się także rycerze z Chorągwi Ziemi Chełmińskiej i Zastępu Rycerskiego z Chełmna.

 

Warunki uczestnictwa i regulamin

• Impreza nosi nazwę: V Jarmark Wielkanocny, w dalszej części wymieniany jako Jarmark.

• Organizatorem Jarmarku jest:

Gmina Miasto Chełmno,  ul. Dworcowa 1, 86-200 ChełmnoChełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.

• Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniu 9 kwietnia 2017 r. (niedziela).

•  Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.

• Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki wielkanocnej tj. ozdoby świąteczne, rękodzieło, regionalne produkty spożywcze i mała gastronomia.

• a) Organizator udostępnia w pierwszej kolejności  odpłatnie Wystawcom stoły o wymiarach 2,4m x 0,9m pod straganami  na płycie rynku w Chełmnie, w części znajdującej się za ratuszem – Muzeum Ziemi Chełmińskiej w godz. 09.00 – 15.00. 

Koszt za jeden stół:

– rękodzieło 15 zł,

– art. spożywczo – przemysłowe 21 zł,

– owoce i warzywa 10 zł.

b) Organizator dopuszcza po wykorzystaniu wszystkich stołów pod straganami Wystawcom rozstawienie namiotu o wymiarach nie większych niż  3 m x 3 m (9 m2) w części znajdującej się za ratuszem –  Muzeum Ziemi Chełmińskiej (obok straganów).

Koszt rozstawienia namiotu:

– rękodzieło  30 zł,

– art. spożywczo – przemysłowe 42 zł,

– owoce -warzywa 20 zł.

•          NIE DOPUSZCZA SIĘ DO obrotu:

– wyrobów takich jak np. firany, pokrowce na telefony itp.,

– artykułów wymagających uzyskania koncesji bez zgody Organizatora

– artykułów, których zakaz sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów,

– używanej odzieży i obuwia.

• W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy:

 – prowadzą działalność gospodarczą,

– rolnicy.

 – rękodzielnicy.

•  Organizator nie odpowiada za:

 – formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.

 – wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest zgłoszenie udziału od pn.-pt. w godz. od 8.00 do 15.00 u inkasenta telefoniczne kom. 500-149-376 lub osobiste w biurze Targowiska Miejskiego do dnia 6 kwietnia 2017 r. Informacja o przyjęciu zgłoszenia, po weryfikacji spełnienia warunków, zostanie przekazana telefonicznie przez inkasenta w dniu zgłoszenia pn. – pt.  w godzinach od 08.00 do 15.00.

•  Jeden Wystawca może zająć jeden stół o powierzchni 2,4m x 0,9m. Zgoda na większe stoisko zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc.

• Stół bądź rozstawienie namiotu będzie możliwe w dniu 9 kwietnia 2017 r. od godz. 08.00-09.00. W przypadku nieobecności na rynku zgłoszonego Wystawcy do godz. 09.00 utraci on zgodę na udział w Jarmarku.

•  Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:

 – oznaczenia swojego stołu w tabliczkę informacyjną, umieszczoną w miejscu widocznym dla kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela lub nazwę firmy,

  – posiadania potrzebnego wyposażenia np. krzesło itp.

 – do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosować się do poleceń służb porządkowych,

 – utrzymania porządku i czystości wokół zajętego stołu w trakcie trwania Imprezy- po zakończeniu Imprezy – do usunięcia eksponatów oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.

•   Organizator Jarmarku umożliwia podłączenie do prądu elektrycznego (łącze 1 fazowe
– 230 V). Osoby chcące skorzystać z tego łącza powinny uiścić opłatę wysokości 10 zł brutto w Muzeum Ziemi Chełmińskiej – Ratusz oraz zaopatrzyć się indywidualnie w przedłużacze o długości min. 30 metrów. 

•  Przyjazd na koszt własny uczestnika – Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu.

•  Przepisy porządkowe:

– zabronione jest wbijanie w płytę rynku jakichkolwiek kotw, odciągów, mocowań, „śledzi namiotowych” do linek itp.

– na płycie rynku obowiązuje zakaz wjazdu oraz parkowania.

– organizator wprowadza zakaz używania sprzętu nagłaśniającego na stanowisku,

– osoby znajdujące się na Jarmarku, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z Jarmarku.

– zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

– zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Jarmarku,

– pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprez uważa się za mienie porzucone.

•  Ubezpieczenie:

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą.

– wystawcy uczestniczący w Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się
z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt, elementy wyposażenia lady, mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.).

•   Postanowienia końcowe:

– wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

– wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.

 W trakcie “Jarmarku” pojawią się rycerze z Chorągwi Ziemi Chełmińskiej i Zastępu Rycerskiego z Chełmna, a całości towarzyszyć będą prezentacje artystyczne m.in. Orkiestry Dętej ChDK, Chóru “Collegium Cantorum”, grupy “Teacher’s Crew” i zespołu “Nowalijki”
z ChDK.