Zaplanujmy nasze miasto! Podsumowanie konsultacji społecznych

  Na początku ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Wyniki konsultacji „Zaplanujmy nasze miasto! #Chełmno2050”, realizowane są w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa, były jednym z kluczowych wyznaczników prac nad nowym dokumentem. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument obejmujący obszar całego miasta. Określa zasady gospodarowania przestrzenią (zarówno publiczną jak i prywatną) oraz warunki rozwoju miasta w wieloletniej perspektywie.  Z dokumentem musi być zgodny każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dlatego warto opracowywać dobre studium, aby zapewnić długofalowy rozwój miasta.     W czasie konsultacji zrealizowaliśmy 9 spotkań otwartych i tematycznych (w czasie spotkań warsztaty dla dzieci), 3 badania ankietowe oraz rajd rowerowy ulicami miasta. W pierwszym etapie konsultacji, poświęconym funkcjonalności starówki, komunikacji i turystyki) zrealizowaliśmy sześć spotkań. 29.01.2020, godz. 17.00, Akademia Chełmińska (ul. Szkolna 6) Otwarte spotkanie dot. funkcjonalności starówki (w czasie spotkania warsztaty dla dzieci „Budujemy miasto”). 30.01.2020, godz. 12:00, Biblioteka Publiczna w Chełmnie Spotkanie dot. ze słuchaczami UTW dot. komunikacji miejskiej i infrastruktury przystankowej 5.02.2020, godz. 17.00, Akademia Chełmińska (ul. Szkolna 6) Otwarte spotkanie z mieszkańcami starówki (w czasie spotkania warsztaty dla dzieci „Budujemy miasto”) 6.02.2020, godz. 17.00, Ratusz (Sala Ślubów) Spotkanie z przedsiębiorcami ze starówki 8.02.2020, godz. 11.00, Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży Otwarte spotkanie z cyklistami dot. układu ścieżek rowerowych 11.02.2020, godz. 17.00, Poczekalnia DWORZEC PKS, ul. Dworcowa 41 Otwarte spotkanie z mieszkańcami dot. komunikacji, w tym transportu miejskiego i regionalnego (w czasie spotkania warsztaty dla dzieci „Budujemy miasto” (Chełmiński Dom Kultury)     Drugi etap konsultacji społecznych „Zaplanujmy nasze miasto! #Chełmno2050” poświęciliśmy potrzebom, marzeniom i trudnościom mieszkaniowym chełmnian. W tym etapie zrealizowaliśmy 3 spotkania. 26.02.2020 | 17.00 | Dom Działkowca (ul. Powiśle 1) Spotkanie z osobami zamieszkującymi teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1 Maja 2.03.2020 | 17.00 | Kinoteatr Rondo (ul. Dworcowa 23) Otwarte spotkanie dot. mieszkalnictwa skierowane do wszystkich mieszkańców miasta 9.03.2020 | 17.00 | Akademia Chełmińska (ul. Szkolna 6) Otwarte spotkanie z mieszkańcami starówki. ( w czasie spotkania warsztaty dla dzieci)   18.09.2020 | Rajd rowerowy ulicami miasta i podsumowanie kwestii rowerowych   Wyniki konsultacji pomogły nam opracować nam projekt nowego dokumentu. Nowe studium ma na celu m.in. zabezpieczenie gruntów pod rozwój różnych form mieszkalnictwa na terenie miasta, a także pod rozwój drobnego przemysłu, usług czy nieuciążliwej energetyki odnawialnej. W projekcie studium uwzględnione jest przeznaczenie poszczególnych terenów pod rozwój funkcji mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, ale także grunty pod zieleń urządzoną, przemysł czy usługi. Dokument ten będzie miał znaczenie dla rozwoju miasta przez 10 do nawet 30 lat. Warto się nim zainteresować, zwłaszcza mając plany inwestycyjne, bądź będąc właścicielem gruntów na terenie naszego miasta. W nowym studium zaproponowaliśmy również m.in. rezygnację z przebiegu północnej obwodnicy miasta, proponujemy, aby w to miejsce powstała normalna droga miejska, o parametrach drogi lokalnej. Ponadto wzdłuż rzeki Fryby przewidzieliśmy wyznaczenie terenów zielonych, po których będziemy mogli wytyczyć ścieżkę pieszo-rowerową, która skomunikuje poszczególne tereny zieleni oraz osiedla mieszkaniowe.   Do 9 kwietnia trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna. Mieszkańcy mogą zapoznawać się z dokumentem w pokoju nr 110 w godzinach pracy Urzędu Miasta Chełmna lub elektronicznie w Biuletynie Informacji Publicznej. 23 marca mogli wziąć również udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.  https://bip.chelmno.pl/artykul/201/7991/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-miasta-chelmna     Uwagi i wnioski w formie pisemnej można składać na adres: Burmistrz Miasta Chełmna, Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 7 maja 2021 r. Urząd Miasta Chełmna Broszura podsumowująca konsultacje: PDF   Prezentacja podsumowująca konsultacje: Urząd Miasta Chełmna