Інформація для громадян України Informacje dla obywateli Ukrainy Як отримати номер PESEL та довірений профіль Jak uzyskać numer PESEL oraz profil zaufany   Ви громадянин/громадянка України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні? Ви можете отримати номер PESEL, який дозволить Вам, наприклад, скористатися послугами з охорони здоров’я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі. У той же час Ви можете отримати довірений профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет. Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet. Ви можете отримати номер PESEL, якщо: Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:   Ви є громадянином України, або Ви є громадянином України і маєте Картку поляка, або Ви є найближчим членом родини громадянина України, який має Картку поляка, або Ви є дружиною/чоловіком громадянина/громадянки України, але не маєте громадянства України   і Ви прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями у Вашій країні.   jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.   Що потрібно підготувати Co musisz przygotować   Заяву про надання номера PESEL громадянину України у зв'язку зі збройним конфліктом. Заяву також можна отримати в адміністрації будь-якої ґміни. Документ, що підтверджує дані, які ви вказуєте в заяві, включаючи вашу особистість. Якщо у вас немає такого документа, то підписання вами заяви юридично еквівалентно заяві про те, що ваші дані вірні. Якщо Ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично здійснює опіку над дитиною. Кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і - якщо Ви на фото в темних окулярах або в капелюсі - відповідну довідку. Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Wniosek możesz dostać w dowolnym urzędzie gminy.)  Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Aktualne zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Для отримання довіреного профілю потрібно мати: Aby uzyskać profil zaufany, niezbędny lub przydatny do załatwiania niektórych spraw urzędowych, musisz mieć:   мобільний телефон у робочому стані з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого Ви є, адресу електронної пошти, яку Ви використовуєте działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem, adres e-mail, z którego korzystasz. Пам'ятайте! Під час подачі заяви будуть зняті відбитки Ваших пальців. Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.   Заява подається особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова, крім випадків, коли її особа встановлюється на підставі заяви. Заяву від імені дитини подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть. Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców. *************************************************************************** Як записати дитину з України до школи Jak zapisać dziecko z Ukrainy do szkoły Зверніться до школи, найближчої до вашого місця проживання. Підготуйте інформацію про освіту дитини. Якщо маєте, візьміть з собою документи дитини про попередню освіту (атестати, довідки тощо). Якщо у вас немає документів – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина. У разі відсутності документів інформація, яка знадобиться для зарахування дитини до школи: ім'я та прізвище, рік народження, теперішнє  місце проживання, рівень знання польської мови, сума закінчених років навчання із зазначенням закладу, який відвідувала дитина в Україні Zgłoś się do szkoły najbliższej Twojego miejsca zamieszkania. Przygotuj informacje dotyczące edukacji dziecka. Jeżeli masz, zabierz ze sobą dokumenty z dotychczasowej nauki (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli nie masz dokumentów - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało. W przypadku braku dokumentów informacje, które będą potrzebne do zapisu dziecka do szkoły: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, stopień znajomości języka polskiego, suma ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało na Ukrainie. Іноземці, які не володіють польською мовою на такому рівні, який дає можливість здобувати знання у школі, можуть брати участь у додаткових заняттях з вивчення польської мови, які організовує школа. Діти з України також можуть брати участь в додаткових заняттях в шкiльнiй свiтлицi де матимуть змогу вдосконалювати свою польську мову, беручи участь в іграх та заходах зі своїми однолітками.  Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą uczestniczyć  w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, organizowanych przez szkolę. Dzieci z Ukrainy mogą również uczestniczyć w  zajęciach  świetlicowych i doskonalić język polski  biorąc udział w grach  i zabawach  z rówieśnikami. *************************************************************************** Як зкористaтися з соцiальної допомоги Jak korzystać ze świadczeń pomocy społecznej Якщо вам присвоєно номер PESEL, у вас є номер телефону, зареєстрований у Польщі, у вас є номер польського банківського рахунку, у вас є довірений профіль, Ви можете отримати готiвкову i безготiвкову соцiальну допомогу. Громадянину України, який знаходиться на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща законнe має право на: сімейні пільги, одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих на особу, призначену зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла, грошові та безготівкові виплати на умовах відповідно до Закону від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу. Jeśli masz nadany numer PESEL, posiadasz numer telefonu zarejestrowany w Polsce, posiadasz polski numer rachunku bankowego, posiadasz profil zaufany możesz korzystać ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Obywatelowi Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest legalny przysługuje prawo do: świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę , przeznaczonego na utrzymanie w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, świadczenia pieniężnego i niepieniężnego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.   o pomocy społecznej. Пільги на дітей, на які можна подати Заяву лише в електронному вигляді через PUE ZUS, портал Empa@tia та електронний банк. Świadczenia wychowawczego, na które Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, portal Empa@tia oraz bankowość elektroniczną. *************************************************************************** Як розпочати власну підприємницьку дiяльнiсть Jak podjąć działalność gospodarczą Дві групи громадян України зможуть займатися господарською діяльністю: Українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року через збройний конфлікт і мають номер PESEL. Українці, які прибули до Польщі до цієї дати та мають дозвіл на проживання згідно із Законом про іноземців. Запис про початок підприємницької діяльності може бути зроблений в управлінні ґміни, де проживає відповідна особа.   Działalność gospodarczą będą mogły podejmować dwie grupy obywateli Ukrainy: Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym i posiadają nadany nr PESEL. Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski przed tym terminem i posiadają tytuł pobytowy na podstawie ustawy o cudzoziemcach. Wpisu o rozpoczęcie działalności można dokonać w Urzędzie Gminy, na terenie której zamieszkuje zainteresowana osoba. *************************************************************************** Безкоштовні курси польської мови для дорослих. Вивчайте польську мову з нуля. Tри варіанти на вибір: – середа, 16 березня 2022 р. о 17.30, – субота, 19 березня 2022 р. o 11.00, – субота, 19 березня 2022 р. o 12.00 Адреса: вул. Грудзьонзка 36 (Grudziądzka 36), Хелмно. Запрошуємо! https://www.facebook.com/Grudziadzka36/ Darmowe lekcje języka polskiego dla osób dorosłych. Poznaj język polski od podstaw. Masz aż trzy możliwości: – środa 16 marca 2022 r. godz. 17:30, – sobota 19 marca 2022 r. godz. 11:00, – sobota 19 marca 2022 r. godz. 12:00 Miejsce: Kamienica: ul. Grudziądzka 36, Chełmno. Zapraszamy! https://www.facebook.com/Grudziadzka36/ Pliki do pobrania: Informacje_polski_ukrainski Urząd Miasta Chełmna (Міська влада Хелмно) ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, тел. (+48) 56-677-17-17, факс (+48) 56-677-17-74, www.chelmno.pl, facebook: Chełmno - miasto zakochanych Dodano: 17 marca 2022 r., EP Інформація для громадян України – Informacje dla obywateli Ukrainy

Ви громадянин/громадянка України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країн...