Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Flaga Unii Europejskiej

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

logo

Projekt
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007 – 2013


Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej    nr 2 w Chełmnie, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczania strat ciepła w budynkach placówki, co efekcie wpłynie na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt obejmuje:
A.    Roboty budowlane – docieplenie dachu w części ,,A”, docieplenie stropu poddasza w części ,,B”, wymiana pokrycia dachu i wzmocnienie więźby dachowej w części ,,B” (zadanie zrealizowane),
B.    Roboty budowlane – wymiana pokrycia dachu w części ,,C”
C.    Roboty budowlane – docieplenie stropu poddasza w części ,,C”
D.    Roboty budowlane – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części ,,A”, ,,B” i ,,C”
E.    Roboty budowlane – docieplenie ścian zewnętrznych budynku w części ,,A” i ,,B”
F.    Remont elewacji budynku w części „C”
G.    Wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

W oparciu o złożoną dokumentację konkursową, w dniu 28 grudnia 2010r. Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie    i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 943 198,59 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 701 908,93 zł., co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu został ustalony na:
– rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2009r.
– zakończenie realizacji: 30.09.2011r.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przed realizacją inwestycji: