Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki

WIZYTÓWKA PROJEKTU

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Beneficjent

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

prowadziło nabór w ramach otwartego konkursu grantowego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

zdalna Szkoła

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wsparcie w postaci grantu mogło być udzielone na projekty polegające na doposażeniu Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

W  wyniku złożonego wniosku Gmina  Miasto Chełmno pozyskała 70.000,00 zł na zakup 48  laptopów.

Sprzęt przekazany został do Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 4 w Chełmnie, a następnie wypożyczony uczniom i nauczycielom na potrzeby  nauki zdalnej.