Projekt: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”

WIZYTÓWKA PROJEKTU

 

Dotyczy: projektu numer RPKP.03.04.00-04-0011/18 pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”.

 

Przedmiotem projektu jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmno na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi wynikającymi z przeprowadzonego audytu energetycznego. Zgodnie z wynikami audytu, system oświetlenia miejskiego objęty niniejszym projektem nie spełnia wymogów efektywności energetycznej stawianych dla tego typu instalacji, co jest powodem występowania szeregu problemów dla społeczności lokalnej. W związku z tym, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych działań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej systemu. Planowane w ramach projektu prace obejmują:

 

– przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektowej – Studium wykonalności;

– nadzór inwestorski,

– prace instalacyjno-budowlane:

  • wymiana wyeksploatowanych opraw w ilości 1632 szt. na oprawy LED,
  • wymiana wysięgników, zabezpieczeń oraz przewodów zasilających wskazanych
    w audycie,
  • dobudowa opraw oświetleniowych na istniejących słupach w ilości 34 szt.,
  • montaż sterowników systemu sterowania i zarządzania oświetleniem wyposażony
    w system lokalizacji GPS z możliwością przesyłania danych drogą GPRS wraz
    z oprogramowaniem.

– promocja projektu – tablica informacyjno-pamiątkowa, a także bezkosztowe informacje na stronie internetowej Beneficjenta.

 

Szczegółowy zakres prac instalacyjno-budowlanych określa dokumentacja projektowa. Powyższe działania w pełni rozwiązują zidentyfikowane problemy oraz przyczyniają się do realizacji mierzalnych celów.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie, Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr WP-II-D.433.3.41.2018 o dofinansowanie projektu z dnia 21.02.2019 r. Kwota dofinansowania nie większa niż 2 272 589,68 zł.