Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Flaga Unii Europejskiej

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
Umowa o dofinansowanie projektu nr WPW.I.3043-7-43-708/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.                


Nazwa projektu: Monitoring wizyjny miasta Chełmna


Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 16 kamer wraz z wyposażeniem studia monitoringu na obszarze rewitalizowanym Miasta Chełmna, co pozwoli na monitorowanie wszystkich ulic zlokalizowanych w obrębie murów miejskich.

Historia monitoringu wizyjnego w Chełmnie:
Pierwszy wizyjny monitoring w Chełmnie powstał w latach 1999-2000. Studio monitorowania ulic mieściło się w pomieszczeniach dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Na terenie całego miasta były umieszczone zaledwie trzy kamery. Przy ich pomocy można było obserwować część ulicy Dworcowej, ulicę Grudziądzką (deptak), część płyty Rynku, ulicę Biskupią i Rybacką oraz niewielki fragment parku miejskiego (Nowe Planty). Od chwili montażu systemu upłynęło już 10 lat. Parametry techniczne wówczas zainstalowanych kamer nie odpowiadają dzisiejszym wymaganiom, sprzęt jest awaryjny i obecnie praktycznie bezużyteczny. Sukcesywnie wzrastająca liczba odnotowywanych wykroczeń i przestępstw na terenie miasta stała się przyczyną rozważań na temat poprawienia aktualnego stanu bezpieczeństwa mieszkańców Chełmna.

Przyszłość monitoringu w Chełmnie:
Docelowo system monitoringu wizyjnego ma obejmować 30 kamer na terenie całego miasta. Kamery mają być zamontowane w miejscach gdzie najczęściej odnotowywane są przypadki zakłócania porządku publicznego. Z ogólnej liczby 30 kamer, szesnaście ma zostać zamontowanych na terenie wyznaczonym do rewitalizacji nr 1 – Stare Miasto. Montaż 16 kamer wraz z wyposażeniem studia monitoringu ma być przedmiotem niniejszego projektu. Zakup i montaż pozostałych czternastu kamer jest wyłączony z zakresu rzeczowego projektu, będzie zrealizowany w późniejszym czasie i sfinansowany z innych środków. W 2009 roku przeprowadzono kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń Straży Miejskiej (w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Dworcowa 1).
Planując realizację niniejszego projektu wyodrębniono miejsce na studio monitoringu wizyjnego (obsługa całego sytemu). Pomieszczenie przygotowano do montażu urządzeń i instalacji niezbędnej do funkcjonowania systemu. Przyszłe studio monitoringu będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i ograniczenia w rozwoju Miasta Chełmna, które zostały zdiagnozowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Chełmna. Kluczowe problemy do których rozwiązania przyczyni się inwestycja to przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa i wizerunku miasta. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy warunków życia mieszkańców (w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających miasto) na wyznaczonym obszarze rewitalizacji nr 1 – Stare Miasto. Przedmiotowy projekt wynika bezpośrednio z Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Chełmna i wpisuje się w pierwszy obszar rewitalizowany. Rewitalizacja – jest procesem polegającym na ożywieniu osłabionych funkcjonalnie i zdegradowanych obszarów miejskich, dotkniętych niejednokrotnie poważnymi problemami społecznymi. Realizacja przedmiotowego projektu będzie przyczyniała się do osiągnięcia celów w zakresie przestrzennym, gospodarczym, kulturalnym oraz społecznym. Konieczność przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych i instalacja monitoringu ulicznego wynika z ograniczeń rozwoju i niewystarczającego wykorzystywania potencjału urbanistycznego miasta oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Okres realizacji projektu:
Grudzień 2010 – Luty 2011

Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu: 515.798,04 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 504.232,44 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 378.174,33 zł  co stanowi nie więcej niż 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
Wkład własny Gminy Miasta Chełmna 126.058,11 zł