Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym dla SP 4 w Chełmnie”

Gmina Chełmno realizuje Projekt pod nazwą:

„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym dla SP 4 w Chełmnie”

 

 

 

„Opis projektu:

Gmina Chełmno realizuje Projekt pod nazwą:

„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym dla SP 4 w Chełmnie”

Całkowita wartość Projektu wynosi: 233.532,65 zł

Wartość dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi : 228.641,48 zł.

 

Projekt dofinansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność,

 

Działanie 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Cel Projektu:
Podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miasta Chełmna wraz z racjonalizacją produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez montaż mikroinstalacji dla budynku SP4.

 

Planowane efekty:
Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w szczególności CO2 oraz podniesienie efektywności energetycznej  budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.”