Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

logo

Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław) oraz procedur postępowania w przypadku ich naruszenia – w ramach projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

W związku z wdrażanym przez Gminę Miasto Chełmno projektem pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) – zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi obejmującej swym zakresem opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław – zwanych dalej Urzędami) oraz procedur postępowania w przypadku ich naruszenia. Termin składania ofert upływa dnia 2 marca o godz. 9.00.

Zobacz:

Zapytanie ofertowe: pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pdf i word
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy: pdf i word
Załącnzik nr 3 i 4: pdf i word