OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego7 odrębnych obszarów na terenie Gminy Miasta Chełmna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Chełmno, dnia 4 stycznia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7 odrębnych obszarów na terenie Gminy Miasta Chełmna  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977, ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz uchwały Nr XXXII/221/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.chelmno.pl) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna – 7 następujących obszarów położonych w Chełmnie:

1) teren położony pomiędzy ulicą Gen. Jastrzębskiego, strzelnicą wojskową, ulicą G. Gorczyckiego, granicą administracyjną miasta;

2) teren położony pomiędzy ulicą G. Gorczyckiego, rzeką Browiną, ul. Toruńską i granicą administracyjną miasta Chełmna;

3) teren położony pomiędzy ul. Toruńską, doliną rzeki Browiny, ul. Osnowską, ul. Żurawią i granicą administracyjną miasta Chełmna;

4) teren położony pomiędzy ul. Żurawią, Osnowską, Bocianią, terenem zielonym przy Stadionie miejskim, Parkiem Słowackiego i granicą administracyjną miasta Chełmna;

5) teren położony pomiędzy drogą krajową nr 91, granicą administracyjną miasta Chełmna, ul. Łunawską, drogą w kierunku lasu, granicą administracyjną miasta Chełmna, ul. Prosową, ul. Wybudowanie;

6) teren położony pomiędzy ul. Polną, Młyńską, Podgórną, terenem Straży Pożarnej, ul. Łunawską;

7) teren położony pomiędzy rzeką Browiną, granicą administracyjną miasta Chełmna, terenem ogrodów działkowych, ul. Powiśle, ul. Kamionka, murem obronnym Zespołu Staromiejskiego, ul. Dominikańską, ul. Klasztorną, ul. Biskupią ul. Jastrzębskiego, terenem dawnej jednostki wojskowej;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 12 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 110, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie (bip.chelmno.pl) – całodobowo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, sala nr 102 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres: biuro_informacji@chelmno.pl)  lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na  stronie: https://bip.chelmno.pl/ do Burmistrza Miasta Chełmna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2024r.

 

Jednocześnie informuję o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094, ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:

– projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 7 odrębnych obszarów w Chełmnie,

– uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

– prognozą oddziaływania na środowisko,

– opracowaniem ekofizjograficznym,

– wymaganymi ustawą opiniami i uzgodnieniami.

Z w/w dokumentacją można zapoznać się w dniach od 12 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 110.

Można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta Chełmna, Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro_informacji@chelmno.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 28 lutego 2024 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Miasta Chełmna.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Stosownie do art. 17a, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977, ze zm.) informuję o umieszczeniu na stronie internetowej: bip.chelmno.pl; chelmno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 

                                                                                  Z up. BURMISTRZA

                                                                                  Piotr Murawski

                                                                                  Zastępca Burmistrza