Nabór wniosków o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest w 2019 r.

KOMUNIKAT

o naborze wniosków o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest w 2019 r.

 

            Burmistrz Miasta Chełmna informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest w 2019 r. Wszyscy właściciele lub posiadacze obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmna, którzy planują usunięcie materiałów zawierających azbest, w tym wymianę eternitowych pokryć dachowych, mogą składać wnioski w terminie do dnia 15.03.2019 r.  Za datę wpływu wniosku uznaje się datę jego wysłania na elektroniczną skrzynkę podawczą lub datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta. W ramach wsparcia gmina występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o dofinansowanie zadania obejmującego usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu wszystkich zgłoszonych we wnioskach nieruchomości. Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem przyznania gminie dotacji z WFOŚiGW. Gmina pokrywa koszty wykonania usługi demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Maksymalny koszt jednostkowy wynosi dla:

  • demontażu, transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest 800 zł za 1 Mg;
  • transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest 500 zł za 1 Mg.

Resztę kosztów, w tym wykonanie nowego pokrycia dachowego pokrywa wnioskodawca.

Kwota dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.

W imieniu w/w podmiotów wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego, która ponosi także pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową za realizację zadania.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest ujęcie obiektu w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i złożenie do Burmistrza Miasta Chełmna „Informacji o wyrobach zawierających azbest  i miejscu ich wykorzystywania” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r., oraz złożenie wniosku na odpowiednim druku wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zgłoszeniem  robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnione kopie). Wzory druków dostępne są w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna oraz w wersji elektronicznej na stronie www.bip.chelmno.pl w zakładce „Ogłoszenia” jako załączniki do komunikatu.

Wybór wykonawcy usług leży po stronie Gminy Miasto Chełmno. Prace na terenach nieruchomości przewiduje się w okresie od 01.08.2019 do 30.09.2019. Termin realizacji prac w zależności od wyniku zamówienia publicznego może ulec zmianie. Dokładny termin wykonania prac demontażowych i transportu odpadów z terenu nieruchomości zostanie ustalony pomiędzy właścicielem obiektu a Wykonawcą usług.

 

UWAGA!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją zadania. Gwarancją wykonania usługi jest uzyskanie przez Gminę Miasto Chełmno dofinasowania z WFOŚiGW i podpisanie umów z Wykonawcą usługi oraz właścicielem lub posiadaczem nieruchomości.