KONKURS NA FILM REKLAMOWY „MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR”, termin zgłaszania prac do 31.03.2016 r.

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

REGULAMIN KONKURSU NA FILM REKLAMOWY “MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR”

REGULAMIN KONKURSU NA FILM REKLAMOWY
„MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR”

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu na film reklamowy – „MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR”.
2. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Chełmińskiego.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów z terenu powiatu chełmińskiego.
4. Pracę można wykonać indywidualnie bądź grupowo.
5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, które nie były nagradzane i publikowane.

II. Cel konkursu.

Celem konkursu jest promowanie szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Chełmińskiemu, w tym planowanych kierunków kształcenia, tj.:
1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie (ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno), w skład którego wchodzą:
1) Gimnazjum nr 4 w Chełmnie, o dyscyplinach sportowych:
– szachy,
– taniec sportowy,
– siatkówka (dziewcząt);
2) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie, o profilach kształcenia:
– politechnicznym,
– medycznym,
– dziennikarskim;
3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmnie, o profilu kształcenia ogólnym.

2. Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie (ul. Szkolna 14, 86-200 Chełmno), w skład którego wchodzą:
1) Technikum w Chełmnie, kształcące w zawodach:
– technik mechanik,
– technik handlowiec,
– technik logistyk,
– technik ekonomista,
– technik informatyk,
– technik organizacji reklamy;
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Chełmnie – kształcąca w zawodach: elektryk; ślusarz; murarz-tynkarz; fryzjer; wędliniarz; introligator; blacharz samochodowy; kucharz; krawiec; operator urządzeń przemysłu chemicznego; stolarz; mechanik pojazdów samochodowych; lakiernik; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; piekarz; operator obrabiarek skrawających; elektromechanik; sprzedawca; cukiernik; blacharz; elektromechanik pojazdów samochodowych; monter-elektronik; tapicer; drukarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; dekarz.

3. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie (Grubno 56, 86-212 Stolno), w skład którego wchodzą:
1) Technikum w Grubnie, kształcące w zawodach:
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik hotelarstwa,
– technik architektury krajobrazu,
– technik rolnik,
– technik mechatronik,
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Grubnie, kształcąca w zawodach:
 – mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 – mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 – cukiernik,
 – kucharz,
 – ogrodnik;
3) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Grubnie, kształcąca w zawodach:
 – technik administracji,
 – technik rachunkowości,
 – technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) Internat w Grubnie.

III. Zasady konkursu.

1. Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu indywidualnie bądź grupowo, może złożyć tylko jedną pracę.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnie praw autorskich do filmu reklamowego.
4. Zastrzega się prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
5. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej, z podaniem imienia i nazwiska autora/autorów, w celach promocyjno-marketingowych.
6. Emisja filmu powstałego w ramach konkursu przez ich autora/autorów/lub osoby trzecie, wyłącznie za zgodą dyrektora Zespołu Szkół, którego film dotyczy.

IV. Przedmiot, wymogi konkursowe i etapy konkursu.

1. Przedmiotem konkursu jest nagranie przez uczniów krótkiego filmu reklamowego, trwającego maksymalnie 120 sekund, zachęcającego do wyboru jednego z Zespołów Szkół wymienionego w pkt II ppkt 1-3 niniejszego regulaminu.
2. Wymogi konkursu:
– pracę konkursową należy nagrać na nośniku elektronicznym – płycie DVD;
– nagranie winno zawierać: imiona i nazwiska autorów oraz pełną nazwę prezentowanego Zespołu Szkół wraz z adresem jego siedziby;
– płytę należy opatrzyć w opis:

film reklamowy na konkurs „MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR”
organizowany przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego,
imiona i nazwiska autorów,
pełną nazwę reklamowanego Zespołu Szkół;

– do pracy należy załączyć oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział niepełnoletniego uczestnika w konkursie na zasadach określonych w regulaminie(załącznik do regulaminu).
3. Etapy konkursu:
– uczniowie przekazują prace dyrektorowi gimnazjum;
– dyrektor gimnazjum przekazuje prace do Komisji Konkursowej w Starostwie Powiatowym w Chełmnie (ul. Harcerska 1, pokój nr 13), w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r., wraz z oświadczeniami jednego z rodziców lub opiekunów prawnych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu);
– pracownik Starostwa, upoważniony przez Komisję Konkursową, przekazuje protokołem dyrektorom Zespołów Szkół wszystkie filmy dotyczące danego Zespołu Szkół złożone na konkurs, w terminie do 8 kwietnia 2016 r.;
– na I etapie konkursu – komisja ds. promocji, działająca w danym Zespole Szkół, spośród wszystkich prac konkursowych wybiera maksymalnie 3 najlepsze prace i przekazuje je wraz z pozostałymi pracami do Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 13, w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.
– na II etapie konkursu – komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Zarządu Powiatu Chełmińskiego – jako przewodniczący, członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego oraz pracownik ds. obsługi Rady Powiatu Chełmińskiego, do którego zadań należy obsługa konkursu, działająca w Starostwie Powiatowym w Chełmnie spośród prac przekazanych z Zespołów Szkół wybiera kandydatury do nagród.
– przewodniczący komisji przekazuje protokół z posiedzenia Komisji zawierający listę proponowanych kandydatur do poszczególnych nagród Zarządowi Powiatu Chełmińskiego;
– laureatów konkursu zatwierdza Zarząd Powiatu Chełmińskiego.
– decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
– wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone do 29 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej powiatu: www.powiat-chelmno.pl w zakładce AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA.

V. Nagrody.
 
1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe w wysokości:
a) I miejsce – 700 zł,
b) II miejsce – 400 zł,
c) III miejsce – 250 zł.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo innego rozdysponowania nagród.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest:
a. w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 13,
b. na stronie internetowej powiatu: www.powiat-chelmno.pl w zakładce AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA.
c. u dyrektorów gimnazjów z terenu powiatu chełmińskiego, przesłany drogą pocztową przez Powiat Chełmiński.
2. Prace, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną przez komisję odrzucone.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Przystępując do konkursu wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem i wyłonieniem laureatów konkursu „MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR” oraz na publikację wyników konkursu na stronie internetowej oraz w mediach.
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu konkursu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Powiatu Chełmińskiego.

VII. Kontakty w sprawie konkursu:

1. Pracownik zajmujący się obsługą konkursu w Starostwie Powiatowym w Chełmnie – Pani Alicja Arendt-Pera, tel. 56 677-24-43, e-mail: a.arendtpera@powiat-chelmno.pl;
2. Koordynatorzy konkursu w szkołach:
a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno – Pani Elżbieta Jazy-Brzezińska, tel. 883-757-622, e-mail: e_jb@wp.pl;
b) Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, ul. Szkolna 14, 86-200 Chełmno – Pani Aleksandra Thiemann, tel. 56 686-17-10,e-mail: aleola_1972@o2.pl;
c) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno – Pani Barbara Lejman, tel. 56 686-21-78, e-mail: grubsek@op.pl.

Załącznik do regulaminu konkursu na film reklamowy „MOJA SZKOŁA– TRAFNY WYBÓR”:

Oświadczenie

Dariusz Banach