Jarmark Świętego Walentego 10.02 i 14.02 2018 r.

Walentynki Chełmińskie 2018

Warunki Uczestnictwa i Regulamin

Jarmark Świętego Walentego

10 i 14 lutego 2018 roku w Chełmnie

 

 

Impreza nosi nazwę: Jarmark Świętego Walentego, w dalszej części wymieniany jako Jarmark.

 

Organizatorem Jarmarku jest: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 -200 Chełmno.

 

Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniach 10 i 14 lutego 2018 r.

 

Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.

 

Organizator udostępnia Wystawcom miejsce pod stoisko na płycie rynku o wymiarach
2,4m x 2,4m w Chełmnie, w części znajdującej się przed ratuszem – Muzeum Ziemi Chełmińskiej lub stoły o wymiarach 2,4m x 0,9m pod straganami na płycie rynku, w części znajdującej się  za ratuszem w godz. 08:00–20:00. W przypadku braku miejsc na RYNKU, wystawcy będą umiejscowieni na ul. GRUDZIĄDZKIEj (deptak). Jednocześnie informujemy wystawców o ograniczonej liczbie stoisk i stołów pod straganami.

 

Przepisy porządkowe:

 

zabronione jest wbijanie w płytę rynku jakichkolwiek kotw, odciągów, mocowań, „śledzi namiotowych” do linek itp.

 

na rynku istnieje płatny dostęp do toalet publicznych,

 

na płycie rynku obowiązuje całkowity zakaz wjazdu oraz parkowania.

 

Odpłatne parkowanie samochodów możliwe jest wokół rynku oraz innych miejscach na ogólnie przyjętych zasadach wg stref parkowania

 

osoby znajdujące się na Jarmarku, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z   Jarmarku,

 

zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,

 

zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji, materiałów wybuchowych
i pirotechnicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Jarmarku,

 

pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprez uważa się za mienie porzucone,

organizator wprowadza zakaz używania sprzętu nagłośniającego na stoisku,

 

Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki walentynkowej tj. gadżety  i pamiątki walentynkowe np. w kształcie serc, produkty spożywcze, biżuteria i inne.

 

NIE DOPUSZCZA SIĘ DO OBROTU WYROBAMI takimi jak np.: firany, pokrowce na telefony itp., artykułami wymagającymi uzyskania koncesji i artykułami, których zakaz sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów, używanej odzieży i obuwia. Niedostosowanie się do tego zalecenia spowoduje usunięcie stoiska z Jarmarku.

 

W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy: prowadzą działalność gospodarczą, rolnicy, rękodzielnicy.

 

Organizator nie odpowiada za:

 

formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym,

 

wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.

 

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie, przesłanie pocztą tradycyjną lub osobiście  oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres:

 Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno z dopiskiem “Jarmark – Walentynki Chełmińskie’ 2018”;

e-mail: pomorze@chdk.pl

 

Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie, nie będą honorowane.  Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawcy (stoiska).

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone telefonicznie lub e-mailem po zamknięciu listy uczestników tj. po 26 stycznia 2018 r.

 

Jeden Wystawca może wystawić jedno stoisko o powierzchni 2,4m x 2,4m (powierzchnia przed ratuszem lub ul. Grudziądzka – deptak) lub jeden stół o powierzchni 2,4m x 0,9m (pod straganami za ratuszem). Zgoda na większe stoisko lub dodatkowy stół zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc  i będzie wiązać się z dodatkową opłatą. 

 

Warunkiem rozstawienia stoiska lub zajęcia stołu jest okazanie, w dniu Jarmarku, inkasentowi (nr tel. 500-149-376)  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Chełmiński Dom Kultury i uiszczenie  opłaty w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za 1 stoisko o powierzchni 2,4m x 2,4m lub 21 zł (dwadzieścia jeden złotych) za 1 stół pod straganami o wymiarach 2,4m x 0,9 m i jest to opłata minimalna.

 

Stoisko będzie można rozstawić w dniu 10 lutego 2018 r. od godz. 07.00 do godz. 08.00 po uiszczeniu w/w opłaty u inkasenta, który jednocześnie wskaże miejsce ustawienia stoiska.
W przypadku nieobecności na rynku zgłoszonego Wystawcy do godz. 08:00, utraci on zgodę na udział w Jarmarku.

 

Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:

 

wyposażenia stoiska w tabliczkę informacyjną, umieszczoną w miejscu widocznym dla kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela lub nazwę firmy,

 

posiadania własnego stoiska wraz z potrzebnym wyposażeniem typu stoliki, krzesła itp.,

 

do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosować się do poleceń służb porządkowych,

 

utrzymania porządku i czystości na stoisku oraz jego bezpośrednim otoczeniu w trakcie trwania imprezy – po zakończeniu imprezy – do usunięcia eksponatów, zdemontowania   stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.

 

Podłączenie do prądu elektrycznego:

 

Organizator nie zapewnia dostępu do prądu dla stoisk. Organizator zezwala na używanie własnych agregatów prądotwórczych w granicach dopuszczalnych normom hałasu.

 

Przyjazd na koszt własny uczestnika – Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu.

 

Ubezpieczenie:

 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą lub powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,

 

wystawcy uczestniczący w Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się
z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenie stoisk mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.).

 

Postanowienia końcowe:

 

wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,

 

wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.

 

UWAGA – WAŻNE!!!

Główny „JARMARK WALENTYNKOWY” odbędzie się w sobotę 10 lutego 2018 roku. Chętni mogą ustawić swoje stanowiska również 14 lutego – na zasadach określonych w regulaminie i zachowaniem opłat jak w dniu 10 lutego. Prosimy o określenie swojego udziału w karcie zgłoszenia. W dniu 14 lutego z uwagi na święto kościelne (Środa Popielcowa) na płycie rynku nie jest przewidziana impreza plenerowa.

 

Wystawcy posiadający w swojej ofercie produkty odzwierzęce, powinni posiadać wpis o działalności u właściwego sobie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ponadto najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem jarmarku, zobowiązani są do powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmnie o zamiarze prowadzenia sprzedaży tych produktów podczas „Jarmarku”. Adres: Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, tel/fax. 56 686 34 20. Wystawcy posiadający w swojej ofercie produkty spożywcze, powinni mieć uregulowane kwestie sprzedaży tych produktów z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

Karta zgłoszeniowa Jarmark Walentynkowy 2018