IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW o KRYSZTAŁOWE SERCE CHEŁMIŃSKIEJ JESIENI, 28.10.2017 r.

REGULAMIN
1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”

2. Cele turnieju:
– propagowanie śpiewu chóralnego jako jednej z form muzycznych
– wymiana doświadczeń i integracja zespołów
– popularyzacja dorobku muzycznego G. G. Gorczyckiego
– sławienie miasta i regionu chełmińskiego

3. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się 28 października 2017r. (sobota) w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dominikańskiej 35 w Chełmnie

4. Warunki zgłoszenia:
– w konkursie mogą brać udział amatorskie chóry i zespoły wokalne, które zgłoszą swój udział na karcie zgłoszenia do 30 czerwca 2017r.
– do zgłoszenia należy dołączyć krótką historię chóru (max.1 str A4), 3 nagrania chóru z ostatnich dwóch lat
– karty zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres elektroniczny: michal-baryton@wp.pl lub tradycyjny: Danuta Ostałowska,  86-200 Chełmno,
ul. Szkolna 4/32
– o zakwalifikowaniu chóru do turnieju zadecyduje Rada Artystyczna, której decyzje zostaną przekazane chórom do 7 lipca 2017r.

5. Warunki uczestnictwa:
– chóry obowiązkowo uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 300zł, a zespoły wokalne (do 12 osób) w wysokości 250zł do 31 lipca 2017r. (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa). Wpłaty dokonywać na konto organizatorów: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum, 86-200 Chełmno, ul.Młyńska 7, nr konta 23 9486 0005 0005 0975 2000 0001
– każdy zespół zobowiązany do przesłania 4 kompletów partytur do dnia
30 września 2017r. (nie będą one zwracane) drogą tradycyjną na adres:
Danuta Ostałowska, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
– zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w konkursie laureatów
– utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie mogą ulec zmianie

6. Zasady turnieju:
– o ewentualnym podziale na kategorie zadecyduje Rada Artystyczna
po przeanalizowaniu zgłoszeń, ona też podejmie decyzję o kolejności przesłuchań
– czas występu max. 15 min (wraz z wejściem i zejściem chóru)
– program konkursowy powinien zawierać min. 3 utwory a cappella zarówno sakralne jak i świeckie, dopuszcza się wykonanie jednego utworu
z akompaniamentem instrumentalnym (instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie)
– wykonanie utworu G.G.Gorczyckiego (utwór nieobowiązkowy) daje możliwość zdobycia Nagrody Specjalnej
– turniej zakończy uroczysta Msza Święta, po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert laureatów

7. Jury turnieju:
– skład Jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem turnieju
– Jury będzie oceniało intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny
– za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 punktów
Punktacja:
ZŁOTE PASMO 90 – 100 pkt
SREBRNE PASMO 75 – 89,9 pkt
BRĄZOWE PASMO 60 – 74,9 pkt
– oceny Jury są tajne
– decyzje Jury są ostateczne
– Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów

8. Nagrody:
– Grand Prix: 2000 zł – dla najlepszego chóru biorącego udział w Turnieju
– Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe
– Jury może przyznać także wyróżnienia
– Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu G. G. Gorczyckiego
– Nagroda Specjalna dla Najlepszego Dyrygenta
– Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewidziany w regulaminie

9. Organizatorzy zapewniają:
– dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
– salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
– opiekunów-pilotów dla każdego chóru
– miejsca parkingowe
– pakiet wyżywieniowy w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatorów
do 30 września 2017r.)
– rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia

10. Postanowienia ogólne:
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
– rezygnację lub wszelkie zmiany liczby chórzystów powinny być zgłoszone organizatorom najpóźniej do 10 października 2017r.
– organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
– za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas turnieju dyrygenci
nie otrzymują wynagrodzenia
– nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

Informacji udzielają:
Dyrektor organizacyjny:
Danuta Ostałowska,
tel. 782-517-503
e-mail: danuta1953o@wp.pl

Dyrektor artystyczny:
Michał Rajewski,
tel. 663-802-034
e-mail: michal-baryton@wp.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin          doc     pdf

Karta zgłoszenia     doc     pdf