Burmistrz Miasta Chełmna przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie § 2 uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego określenia terminu przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasta Chełmno”

 

Burmistrz Miasta Chełmna

przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

 

 w celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami  na terenie miasta Chełmna.

 

Przed rozpoczęciem odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę i przechowywać ją  w chłodnym miejscu. Przed przystąpieniem do akcji należy oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić im dostęp do wody. Należy zadbać o to, aby dzieci, zwierzęta domowe oraz ptactwo nie miały dostępu do trutki. W okresie wyłożenie trutki padłe szczury należy codziennie zbierać oraz utylizować.

 

W miejscach gdzie umieszczono trutkę, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp., należy umieścić ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA”.

 

Deratyzację należy przeprowadzić  do dnia 30 kwietnia 2016 r.  

 

Najpóźniej w dniu 30.04.2016 r. należy zebrać trutkę oraz wszystkie padłe myszy i szczury.Z przeprowadzonej deratyzacji należy sporządzić protokół. Wzór protokołu dostępny jest w Biurze Informacji Publicznej w Urzędzie miasta oraz na stronie www.bip.chelmno.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Podmioty zobowiązane do przeprowadzenia odszczurzania mają obowiązek umożliwić właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej:
1) potwierdzenia faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez okazanie rachunków za zakup preparatów do zwalczania szczurów, bądź umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji;
2) protokołu zawierającego informacje o sposobie przeprowadzenia i skuteczności działań w zakresie deratyzacji.

Wzór protokołu do pobrania>>>>