„Aktywna Tablica” dla chełmińskich szkół

„Aktywna Tablica” dla chełmińskich szkół

 

 

         W dniu 21 lipca 2017 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej – ,,Aktywna tablica”.

 

         Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

 

Program jest realizowany w okresie od 19 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 

Organy prowadzące szkoły w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić następujące  rodzaje pomocy dydaktycznych:

1)    tablicę interaktywną w dwóch wariantach:

a)    tablicę z projektorem ultrakrótkoogniskowym;

b)    samą tablicę bez projektora ultrakrótkoogniskowego;

2)    projektor lub projektor  ultrakrótkoogniskowy;

3)    głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;

4)    interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 

 

         Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla organów prowadzących  wynosi nie więcej niż 14 tys. zł dla szkoły. Natomiast wkład własny przy takim dofinansowaniu to minimum 3500 zł, zatem wartość zadania dla szkoły wyniesie  co najmniej 17 500 zł.

 

 

         Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania  szeregu zadań:

1) uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w konferencjach i szkoleniach z zakresu  stosowania TIK w nauczaniu;

2) uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą  w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

a)  udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

b) zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów  dobrych praktyk;

3) wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań  w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

4) wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych  w ramach Programu;

5)  przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt  1–4 oraz:

a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli
w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,

b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;

6) wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;

7) udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

 

         W wyniku złożonego wniosku takie wsparcie w 2017 roku otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie i zakupiła interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65 cali. W 2018 roku z programu skorzystali uczniowie  i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie. W kolejnym 2019 roku  zakupione zostaną 3 interaktywne monitory dotykowe dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie.

„Aktywna tablica” – na lata 2020-2024.

Każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego
w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;

Z kolejnej edycji programu skorzystała Szkoła Podstawowa nr 4.

Wsparcie finansowe mogło być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, w tym:

– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder),
z niepełnosprawnością intelektualną oraz dlauczniów z zaburzeniami procesów uczenia się,
w tym z dysleksją, dyskalkulią,
– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów
z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi,
w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów
z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim,
– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

W 2022 roku 35 tyś. zł. z programu pozyskała  Szkoła Podstawowa nr 2. Łączna wartość zadania z wkładem własnym wynosiła  43 750 zł.