Pozdrowienia z miasta zakochanych
Monety chełmińskie
Certyfikaty
Oceń Urząd


statystyka
Newsletter
Najnowsze informacje z Chełmna.
Zapisz się do newslettera.
Zapisz się Wypisz się


Chełmno na Facebook
Strona główna     Hann.Münden


Układy partnerskie

Chełmno od lat utrzymuje ożywione kontakty międzynarodowe, w tym z partnerami z Niemiec.
W pierwszych kontaktach z Chełmnem uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Friedrich-Ebert-Stiftung i miasta Hann.Münden. Do pierwszej wymiany doszło jednak jeszcze przed oficjalnym podpisaniem układu partnerskiego. W dwóch wymianach w 1991 roku uczestniczyli kajakarz i uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego- razem 70 osób.
Ich efektem była przygotowywana i parafowana dnia 13 grudnia 1991 roku w Chełmnie, a podpisana 9 maja 1992 roku w Hann.Münden i 2 lipca 1992 roku w Chełmnie umowa partnerska o treści:
W świadomości, że historia naszych narodów w tym stuleciu została określona przez wojny, przez przede wszystkim odnoszącą się do polskiego nardu przestępczą politykę narodowo-socjalistycznego panowania tyranii, przez wypędzenie i nieskończone cierpienie, które oba nasze narody musiały znosić, zdecydowaliśmy się - przedstawiciele miasta Hann.Münden i przedstawiciele miasta Chełmno w imieniu wszystkich obywatelek i obywateli naszych miast na to, aby przez uzgodnienie partnerstwa między miastami i przez zawarcie tej umowy wnieść wkład do wspólnej pokojowej przyszłości naszych miast i naszych narodów.
W duchu pokojowej współpracy i ekumenicznej odpowiedzialności chcemy przez wymianę doświadczeń i we wszystkich dziedzinach, przez ścisłą współpracę w dziedzinie kultury, sportu i szkół, poprzez obopólną pomoc a przede wszystkim przez współpracę naszych związków, towarzystw i przez intensywną wymianę młodzieży wnieść udział do wzajemnego zrozumienia się, wspierać zrastanie naszych miast, ludów i narodów i przez wspólną pracę kłaść kamień węgielny dla pokoju, wolności i sprawiedliwości dla Europy miast i narodów w pokojowej przyszłości.

Fundamentem podpisanego układu było wspólne oświadczenie kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego z 14 listopada 1989 roku W art. 52 oświadczenia zawarto deklarację o wmurowaniu tablicy na domu w Chełmnie, w którym urodził się Kurt Schumacher.
(… 52. Strona polska wyraża zgodę na utworzenie przez Republikę Federalną Niemiec pawilonu krajowego w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz, ustawienie tablic upamiętniających niemiecki ruch oporu na zamku w Krzyżowej i w byłej kwaterze głównej koło Kętrzyna oraz na domu w Chełmnie, w którym urodził się Kurt Schumacher).
Do odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy domu rodzinnym, przy ul. Św. Ducha, doszło w dniu 13 października 1990 roku, z okazji 95. rocznicy urodzin tego wielkiego działacza, a po II wojnie światowej przewodniczącego socjaldemokracji niemieckiej.


W uroczystości wzięła udział m.in. Annemarie Renger, współpracowniczka Kurta Schumachera, w latach 1953-1990 deputowana do Bundestagu, a w latach 1972-1976 przewodnicząca Bundestagu. Chełmno wspierane było wielokrotnie przez Panią Annemarie Renger, która m.in. ufundowała 2 samochody z przeznaczeniem na cele wymiany młodzieży, w tym dla Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera  działającego już od 2002 roku.
Od czasu podpisania umowy partnerskiej położone w Dolnej Saksonii miasto oraz Chełmno, odwiedza corocznie, w ramach wymiany, coraz większa liczba osób. Są to uczniowie szkół średnich, specjalnych, członkowie stowarzyszeń, klubów sportowych, zespołów folklorystycznych. W obustronnych wizytach, wymieniając doświadczenia, brali udział również radni miasta, pracownicy urzędów, zakładów pracy, przedstawiciele straży pożarnej, policji i wojska. Wcześniej, bo już w 1990 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nawiązali kontakty z niemieckimi rówieśnikami z Gevelsbergu. Wymiana uczniów szkół odbywa się co dwa lata. Również na długo przed podpisaniem układu nastąpiła wymiana uczniów L.O.    z Chełmna z licealistami z Hann. Münden. Dzięki wymianom młodzież nawiązuje przyjaźnie, odwiedzając różne miasta wzajemnie poznaje historię i kulturę swoich krajów. Podczas programów uczestniczą w zajęciach szkolnych, a mieszkając u rodzin mają kontakt z codziennym życiem. Podczas spotkań organizuje się wyjazdy m.in. do Gdańska, Sztutowa, Malborka, Warszawy, Krakowa, Oświęcimia, Częstochowy. Licealiści, sportowcy i uczestnicy innych grup mieli możliwość zwiedzania Parlamentu i Sejmu. Dla młodzieży polskiej kontakty międzynarodowe są ponadto możliwością nauki i doskonalenia języka niemieckiego i angielskiego.
Co roku wymiana poszerza się o nowe grupy. W 1996 roku do wymiany dołączyły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Jest to wymiana szczególna ze względu na możliwość integracji dzieci niepełnosprawnych z różnych krajów. Ponadto SOSzW dzięki nawiązanym kontaktom wyposażony został dodatkowo w podstawowy sprzęt komputerowy i pomoce naukowe.
Partnerskie miasto Hann.Münden wspiera finansowo Liceum Ogólnokształcące. W 2000 roku powstała w szkole pracownia multimedialna  - języka niemieckiego, doposażone zostały w sprzęt szkolny sale rekreacyjne. Od kilku lat L.O. otrzymuje również środki na dodatkowe godziny nauki języka niemieckiego.
Od 1994 roku Chełmno prowadzi również ożywione kontakty z miastami: Holon w Izraelu, Hackney - dzielnica Londynu, Suresnes we Francji. Dotychczasowym ich efektem był realizowany z dużym powodzeniem projekt Eurothlon, w której uczestniczył Chełmiński Klub Koszykówki. W spotkaniach trójstronnych polsko - niemiecko - izraelskich biorą również udział kajakarze Klubu Sportowego "Nadwiślanin".
W ramach współpracy organizuje się corocznie nowe projekty z udziałem wszystkich miast partnerskich m.in. pod hasłem MINI EXPO w związku z organizowaną w Hanowerze wystawą EXPO 2000. W 2001 roku od 16 do 27 lipca gospodarzem projektu pod nazwą MULTIMEDIA było Chełmno.  W organizowanym spotkaniu wzięło udział 45 osób z Francji, Niemiec, Izraela, Anglii i Polski.            
W 2002 r projekt ten odbył się w Lamoura - Suresnes pod hasłem "Środowisko", wzięła w nim udział młodzież z ośmiu państw.
W 2002 r. wymiana została poszerzona o młodzież z Jugosławii, Austrii i Hiszpanii, prowadzone są również rozmowy z Litwą i Łotwą. Początkiem nowych kontaktów jest rozpoczęty w 2002 r. nowy projekt w ramach pomocy humanitarnej - "Młodzież polska i niemiecka buduje pracownie internetowe w Kragujevac"/Jugosławia/".
Oprócz wymian szkolnych i sportowych w wymianach biorą udział Stowarzyszenia Kulturalne m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze”, Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury, która ponadto nawiązała kontakt z podobną Orkiestrą z Unlingen w Niemczech, Zespół Tańca Ludowego "Kundzia" posiadający szerokie kontakty w całej Europie, chór "Chorus Culmensis", czy też Bractwo Kurkowe. W 2001 roku do wymiany włączeni zostali uczniowie klas gimnazjalnych. Ciekawe kontakty nawiązało Gimnazjum nr 2 z Gimnazjum w Stolzenau. O dobrze funkcjonującej wymianie młodzieży świadczy fakt, że młodzież polska brała udział w obchodach 10 rocznicy obalenia „Muru Berlińskiego", a jeden z zrealizowanych projektów zajął II miejsce w organizowanym przez Fundację Körbera Młodzieżowym OSCARZE.
Współpraca pomiędzy naszymi miastami nie miała by racji bytu gdyby nie zaangażowanie finansowe Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie i Poczdamie, Unii Europejskiej, Fundacji Polsko - Niemieckiej, a przede wszystkim mieszkańców naszych miast.
Fundacja Polsko - Niemiecka współfinansowała również kilka chełmińskich inwestycji, w tym w zakresie ochrony zabytków (art. 28 Traktatu). Są to: budowa oczyszczalni ścieków, budowa Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, czy też renowacja tzw. "konwiktu” w Domu Pomocy Społecznej nr 1 dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, będącego częścią zabytkowego zespołu klasztornego.   
Do Chełmna z miasta partnerskiego trafiła pomoc w postaci karetek pogotowia, samochodu dla straży miejskiej, mebli czy tez komputerów dla szkół oraz prywatna dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego w chełmińskim klasztorze.
Należy tu wspomnieć, że Chełmno wraz z Hann.Münden uczestniczyło w organizowaniu pomocy humanitarnej dla Serbii.
Podsumowaniem dotychczasowej współpracy były obchody, w 1997 r. 5-lecia, w 2002 r. 10 - lecia oraz w 2007 r. 15-lecia, Jubileuszu podpisania Układu Partnerskiego.
W 2002 roku Władze miasta Chełmna z ówczesnymi władzami Hann. Münden (SPD) uczestniczyły w obchodach 50. rocznicy śmierci Kurta Schumachera, które odbyły się w Hanowerze. Wizyta ta była również okazją do spotkania się z Panią Annemarie Renger. Dodatkowo otwarta wówczas dwujęzyczna wystawa „Kurt Schumacher Chełmno/Prusy Zachodnie 1895-1952 Bonn/ Niemiec i Europejczyk” (przygotowana przez Muzeum Prus Zachodnich w Münster) została również zaprezentowana w Chełmnie w Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Ratuszu w okresie od 29.04. do 22.06.2003 r.  
W 2004 roku doszło również do spotkania Radnych Miast Chełmna i Hann. Münden, które odbyło się w formie wymiany w obu miastach. Okazją do spotkania się było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, które radni Miasta Hann. Münden świętowali razem z władzami Chełmna i mieszkańcami miasta w Chełmnie 1 maja 2004 roku. Do rewizyty doszło we wrześniu tego samego roku w Hann. Münden. Podobne spotkania władz organizowane były przy kolejnych jubileuszach, obchodach Roku Polsko - Niemieckiego, a także podczas ważnych dla obu miast imprezach czy uroczystościach np. impreza „Pamięć i Tolerancja” w 2007 r., podczas której upamiętniono społeczność żydowską żyjącą do II wojny światowej w Chełmnie.
W celu zacieśnienia i poszerzenia dotychczas nawiązanych kontaktów międzynarodowych uruchomione zostało w 2002 r. Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kutra Schumachera nad Jeziorem Starogrodzkim będące także siedzibą Fundacji o tej samej nazwie.

Fundacja "Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera" istnieje od maja 2001 roku. Powstanie Fundacji jest wynikiem długoletniej międzynarodowej współpracy fundatora - Miasta Chełmna - z zaprzyjaźnionymi miastami za granicą. Na bazie prowadzonego przez Fundację Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera organizuje i finansuje współpracę europejską i wymianę młodzieżową ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
  Celem działalności jest prowadzenie działań z zakresie współpracy europejskiej i wymiany młodzieży, prowadzenie Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży, propagowanie idei demokracji, międzynarodowej współpracy i przyjaźni, walki z przejawami rasizmu i przemocy oraz wspieranie idei pokojowego współistnienia narodów.


Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kutra Schumachera nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie
ul. gen. J. Jastrzebskiego 5
86-200 Chełmno

tel. (+48 56) 679-02-35
tel. (+48 56) 679-02-30
fax(+48 56) 686-30-67
http://fundacja.chelmno.info
e-mail:ecwm@wp.pl
 
 

Więcej informacji na temat Hann.Münden znajdują się na stronie
http://hann.meunden.de

Podpisanie układu partnerskiego w 1992 rokuObchody 20-lecia podpisania układu partnerskiego pomiędzy Chełmnem, a Hann. Münden


1 lipca 2012 r. odbyła się w Chełmnie uroczystość związana z obchodami 20-lecia podpisania układu partnerskiego pomiędzy Chełmnem a Hann. Münden oraz uroczystość podpisania nowego układu partnerskiego z miastem Letovice. Na uroczystości obecny był Burmistrz Hann. Münden Klaus Burhenne wraz z delegacją przedstawicieli Rady Miasta i stowarzyszeń, w tym Związku Miast Partnerskich, a także Burmistrz Miasta Letovice Vladimir Stejskal.


Wśród zaproszonych gości głos zabrali również pan Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński i Starosta Chełmiński Wojciech Bińczyk. Pan Piotr Mittelstaedt, były Burmistrz Chełmna, który podpisał układ partnerski pomiędzy Chełmnem a Hann. Münden, w swoim wystąpieniu wspomniał m.in. osoby podpisujące umowę, ale także panią Annemarie Renger, wieloletnią współpracowniczkę Kurta Schumachera i pierwszą kobietę przewodniczącą niemieckiego Bundestag, osobę wspierającą finansowo współpracę miast i Chełmno.

Na koniec uroczystości goście mogli obejrzeć wspomnianą przez Rainera Münziga wystawę oraz występ kapeli i ZPiT „Pomorze”.

Budżet obywatelski

Walentynki Chełmińskie 2017

Zapraszamy do Chełmna

Chelmno-7-cudow-Polski

Chełmiński Dom Kultury

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Miejska Biblioteka Publiczna

e-chelmno.pl

Prezentacja ECWM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

lgd-chelmno

poland24h

Targi Turystyczne

Razem dla regionu

Po obu stronach Wisły

chelmno.com.pl

moje-chelmno.pl

Index firm

Chełmiński serwis gospodarczy

Lokalny portal ogłoszeniowy

Gazeta pomorska

www.chelmno.info

Media o Chełmnie

opłać parkowanie w CCH za pomocą komórki

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

2017-rokiem rzeki Wisły


Copyright © 2008 chelmno.pl
projekt i wykonanie: Logonet


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X