Pozdrowienia z miasta zakochanych
Monety chełmińskie
Certyfikaty
Oceń Urząd


statystyka
Newsletter
Najnowsze informacje z Chełmna.
Zapisz się do newslettera.
Zapisz się Wypisz się


Chełmno na Facebook
Strona główna     Miasto     Dziennik Chełmiński


DZIENNIK CHEŁMIŃSKI
...sprawdź co wydarzyło się dawniej...

STYCZEŃ

1 stycznia 1849 r. - Karol Wilhelm Brandt (1822 - 1893) połączył księgarnię z drukarnią

3 stycznia 1867 r. - zaczyna ukazywać się w Chełmnie tygodnik „Piast”, który był adresowany głównie do „pomniejszych właścicieli rolniczych”.

4 stycznia 1919 r. - ukonstytuowała się Powiatowa Rada Chłopska i Robotników Rolnych w Chełmnie, której członkami byli w połowie reprezentanci rolników niemieckich, a w połowie polskich.

7 stycznia 1868 r. - Ignacy Danielewski zaczął wydawać tygodnik „Niańka. Pisemko Dzieciom ku Nauce i Zabawie”

7 stycznia 1470 r.- umiera w Chełmnie Bernard Szumborski - zaciężnik krzyżacki, który podstępem zajął miasto w 1457 r. Wg podań jego szczątki spoczęły w podziemiach kościoła farnego.

14 stycznia 1919 r. - odbył się w Chełmnie wiec ludności polskiej, na którym postanowiono zbojkotować wybory do Konstytuanty niemieckiej i sejmu pruskiego, które przypadały nas dzień 19 i 26 stycznia

16 stycznia 1920 r. - przybyła do Chełmna polska misja wojskowa

17 stycznia 1869 r. - urodził się w Chełmnie Antoni Piotrowicz (1869 - 1923)- zasłużony chełmiński malarz

20 stycznia 1895 r. - w lokalu Maćkiewicza ( w tzw. polskiej strzelnicy) w Chełmnie odbyło się pierwsze zebranie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

20 stycznia 1920 r.- wojska pruskie opuściły Chełmno

22 stycznia 1920 r. - Chełmno odzyskuje niepodległość. Do miasta przybywają pierwsze oddziały wojska polskiego pod dowództwem pułkownika Januszajtisa

25 stycznia 1945 r. - niemieckie władze okupacyjne zaczęły opuszczać Chełmno

27 stycznia 1945 r. - wycofujące się z Chełmna wojska niemieckie podpaliły browar

27/28 stycznia 1945 r. - w Chełmnie zaczęły się pojawiać pierwsze radzieckie oddziały pancerne II Frontu Białoruskiego

27 stycznia 1945 r. - wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej przez żołnierzy II Frontu Białoruskiego

29 stycznia 1920 r. - do Chełmna przybył „błękitny generał” Józef Haller

LUTY

1 lutego 1915 r.- w związku z trudną sytuacją spowodowaną wojną w Chełmnie wprowadzono racjonowanie chleba, dając 18 funtów zboża chlebowego miesięcznie na osobę.

9 lutego 1386 r. - papież Urban VI - wydaje w Genui bullę zezwalającą na utworzenie w Chełmnie studium generale czyli uniwersytetu

10 lutego 1945 r. - pełnomocnik Rządu na Województwo Pomorskie Henryk Świątkowski zatwierdza Józefa Trembickiego jako tymczasowego burmistrza Chełmna

14 lutego 1694 r. - uroczysty wjazd biskupa Kazimierza Szczuki do Chełmna

17 lutego 1920 r. - zmarła w Chełmnie i tu została pochowana siostra Wizytatorka Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie Bronisława Giesberg - działaczka narodowa i współtwórczyni systemu opieki społecznej dla najuboższych w czasach zaboru

MARZEC

11 marca 1945 r. - pierwsze robocze posiedzenie tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej w Chełmnie

31 marca 1864 r. - utworzenie w Chełmnie stałego garnizonu wojskowego

KWIECIEŃ

1 kwietnia 1879 r. - na podstawie ustawy pruskiej ( z dn. 31 maja 1875) zlikwidowano u sióstr szarytek zakład dla sierot, opiekujący się 40 dziećmi i ochronkę liczącą około 150 dzieci

1 kwietnia 1883 r. - zmarł w Chełmnie i tu został pochowany ks. Jan Okrój (1828 - 1883) - długoletni proboszcz chełmińskiej fary, zasłużony patriota, opiekun polskich gimnazjalistów w okresie po powstaniu styczniowym

5 kwietnia 1849 r.-  chełmińskie czasopismo „Szkółka Narodowa” zmieniło nazwę na „Szkoła Narodowa”

20 kwietnia 1829 r. - zmarł w Chełmnie ks. Franciszek Weinrach (1762 - 1829) - profesor akademicki gimnazjum chełmińskiego, rektor seminarium duchownego, proboszcz chełmińskiej fary, autor licznych pieśni religijnych

20 kwietnia 1941 r. - przybył do Chełmna gauleiter i namiestnik okręgu, Forster, w celu zorientowania się w sytuacji narodowościowej z powodu planowanych wysiedleń i wprowadzenia niemieckiej listy narodowej.

23 kwietnia 1808 r. - urodził się w Chełmnie Wojciech Łożyński - zasłużony nauczyciel, filolog, dyrektor Gimnazjum Chełmińskiego w latach 1844 - 1882

24 kwietnia 1923 r. - z wizytą w Chełmnie gości Prezydent II Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski.

27 kwietnia 1945 r. - nowym przewodniczącym MRN w Chełmnie wybrano Maksymiliana Makowskiego (PPS), jego zastępcę został Jan Pindela, a członkami prezydium zostali Stefan Janus, Stanisław Grędzicki i Anastazy Lewandowski

MAJ

1 maja 1848 r. - Karol Wilhelm Brandt (1822 - 1893) nabył w Chełmnie księgarnię Lambecka

3 maja 1921 r. - inicjatywa usypywania Kopca Wolności w Chełmnie, w miejscu, gdzie poprzednio stał Pomnik Bismarcka

7 maja 1987 r. - zmarła w Chełmnie i tu została pochowana Anna Narutowicz - córka pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

19 maja 1298 r. - zakon krzyżacki wydaje przywilej dla Chełmna, w którym zrzekł się praw handlowych oraz zezwalał miastu na budowę i posiadanie w obrębie rynku domu handlowego oraz ław, bud kramarzy, szewców, piekarzy, rzeźników i innych rzemieślników.

20 maja 1554 r.- przy poparciu biskupa chełmińskiego Jana Lubodzieskiego i stanów pruskich nastąpiło reaktywowanie gimnazjum

21 maja 1927 r. - powstaje w Chełmnie jedna z organizacji społecznych: Obóz Wielkiej Polski

23 maja 1706 r. - od Chełmna wkraczają wojska polskie ( 6 tys.) dowodzone przez wojewodę kijowskiego Józefa Potockiego - późniejszego hetmana koronnego. Wojsko stacjonowało w namiotach pod miastem.

27 maja 1878 r. - władze pruskie zamknęły u sióstr szarytek szkołę średnią, w której uczennice zdobywały kwalifikacje nauczycielskie

29 maja 1505 r. - król Aleksander Jagiellończyk przekazuje Chełmno wraz z zamkami w Starogrodzie i Papowie biskupom chełmińskim

CZERWIEC

ok. 1 czerwca 1677 r. - wizyta króla Jana III Sobieskiego w Chełmnie

3 czerwca 1936 r. - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki otrzymuje tytuł Obywatela Honorowego Miasta Chełmna

3 - 4 czerwca 2006 r. - w Chełmnie gościł ostatni Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski wraz z małżonką.

4 czerwca 1846 r. - ks. Jan Bartoszkiewicz (1813 - 1900) zostaje mianowany proboszczem chełmińskiej fary

6 czerwca 1926 r. - odbyło się w Chełmnie zebranie założycielskie Związku Strzeleckiego

7 czerwca 1945 r. - na posiedzeniu MRN w Chełmnie wybrano nowego burmistrza Stanisława Przybysza (PPR) i wiceburmistrza Józefa Rosińskiego (SD)

16 czerwca 1913 r. - rozpoczęto budowę szpitala wg projektu architekta Wilhelma Winklera z Charlottenburga

20 czerwca 1896 r. - odbyło się poświęcenie sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Chełmnie

20 czerwca 1929 r. - odsłonięto w Chełmnie, w gmachu Gimnazjum Chełmińskiego, tablicę pamiątkową ku czci Wojciecha Łożyńskiego - zasłużonego filologa i długoletniego dyrektora Gimnazjum Chełmińskiego. Tablica została zniszczona przez Nimców we wrzesniu 1939 r.

23 - 24 czerwca 1885 r. - odbył się w Chełmnie sejmik Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych

27 czerwca 1878 r. -  zamknięto u sióstr szarytek prowadzoną przez to zgromadzenie pensję żeńską o charakterze szkoły średniej do której uczęśzczało 300 uczennic

30 czerwca 1694 r. -  umiera biskup chełmiński Kazimierz Szczuka, pochowany zostaje w podziemiach kościoła farnego w Chełmnie


LIPIEC

2 lipca 1848 r. - ukazał się w Chełmnie pierwszy numer tygodnika „Szkółka Narodowa”

3 lipca 1890 r. - otwarcie rzeźni w Chełmnie

11 lipca 1895 r. - odbył się pierwszy występ „Sokołów” chełmińskich, na który zaproszono gniazda z Chełmży, Bydgoszczy, Torunia i Świecia.

10 lipca 1933 r. - powołane zostało w Chełmnie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego celem było przede wszystkim propagowanie walorów i piękna miasta

14 lipca 2006 r. - zmarła Małgorzata Kowalska - Wspaniały nauczyciel, zasłużony przewodnik i człowiek wielkiego serca.

22 lipca 1923 r. - zmarł w Chełmnie Antoni Piotrowicz (1869 - 1923)- zasłużony chełmiński malarz. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobowcu

26 lipca 1884 r. -  w Chełmnie i został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym Wojciech Łożyński - zasłużony nauczyciel, filolog, dyrektor Gimnazjum Chełmińskiego w latach 1844 - 1882.

28 lipca 1912 r. - odbył się ostatni w okresie niewoli zlot IV Okręgu Nadwiślańskiego „Sokoła” w Chełmnie, w którym wzięło udział około 1300 osób.

SIERPIEŃ

3 sierpnia 1837 r. - powołano w Chełmnie Królewskie Gimnazjum Katolickie

3 sierpnia 1927 r. - w Chełmnie gościł wraz z małżonką Prezydent II RP Ignacy Mościcki

4 sierpnia 1473 r. -  biskup chełmiński na prośbę rady miejskiej wyraził zgodę na założenie w Chełmnie studium particulare, czyli wyższego gimnazjum. Był to wówczas najwyższy zakład naukowy funkcjonujący w Prusach Królewskich, opiekę nad nim roztoczyli Bracia Wspólnego Życia z Zwolle w Holandii

5 sierpnia 1914 r. - aresztowano zegarmistrza Wincentego Wesołowskiego z Chełmna i Witolda Ślaskiego z Trzbcza

13 sierpnia 1905 r. - odbyły się uroczystości 10-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Chełmnie

14 sierpnia 1941 r. - umiera w Chełmnie i tu zostaje pochowana Anna Wybicka ekonomka prowincjonalna Sióstr Miłosierdzia, bliska krewna Józefa Wybickiego - autora hymnu narodowego

23 sierpnia 1849 r. - Józef Gółkowski zostaje redaktorem odpowiedzialnym „Szkoły Narodowej”

27 sierpnia 1693 r. - Jan III Sobieski wydaje przywilej dla Chełmna, potwierdzający wszystkie poprzednie przywileje miasta. Akt ten określa Chełmno jako „in terris Prusiae antiquissima” (w ziemiach pruskich najstarszym), jednakże w chwili obecnej znacznie podupadłym „z powodu swojej ruiny, w którą wpędzone częściowo poprzez niesprawiedliwość czasów, częściowo przez wojnę szwedzką”.

29 sierpnia 1919 r. - Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku powołał dr Pawła Ossowskiego na stanowisko Polskiego Delegata Powiatowego przy landraturze chełmińskiej

WRZESIEŃ

2 września 1939 r. - pierwsze bombardowania Chełmna przez niemieckie lotnictwo wojskowe

5 września 1939 r. - Chełmno zostaje zajęte przez wojska niemieckie. Do miasta wkroczyła 32 dywizja piechoty niemieckiej dowodzona przez gen. por. Böhmego

7 września 1472 r. - rada chełmińska wydała dokument powołujący Braci Wspólnego życia z Zwolle w Holandii do „urządzenia szkoły” w Chełmnie.

11 września 1939 r. - władze niemieckie w Chełmnie wydały obwieszczenie, mocą którego zamknięto wszystkie sklepy żydowskie w mieście oraz nakazano natychmiast usunąć wszystkie szyldy i napisy w języku polskim i zastąpić je napisami niemieckimi

12 września 1940 r. - do Chełmna przybyło pierwszych 50 jeńców angielskich. Obóz w dokumentach okupacyjnej władzy niemieckiej nosił nazwę Kriegs - Gefangenen - Lager - Kulm

19 września 1964 r. - z okazji 600 - lecia istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego odsłonięto w Chełmnie tablicę pamiątkową. Upamiętnia ona również związki Akademii Chełmińskiej z Akademią Krakowską

23 września 1772 r. - w wyniku I rozbioru Polski do Chełmna przybyła pruska komisja królewska w osobach urzędników von Gaudi, Jortziga i Schmidta, którzy w obecności władz miejskich dokonali w imieniu rządu pruskiego zajęcia miasta

23 września 1848 r. - powstaje Liga Powiatowa w Chełmnie, na której czele stanął dziekan Jan Bartoszkiewicz


PAŹDZIERNIK

1 października 1850 r. - w Chełmnie wychodzi pierwszy numer gazety „Nadwiślanin”

1 października 1875 r. - na podstawie ustawy pruskiej ( z dn. 31 maja 1875) włączono Katolicką Szkołę Dziewcząt sióstr szarytek do Miejskiej Symultannej Szkoły Dziewcząt

1 października 1890 r. - przeniesiono z Chełmna do Koszalina szkołę kadetów

3 października 1848 r. - powstaje w Chełmnie Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży Męskiej Prus Zachodnich. Inicjatorami jego powstania byli ziemianie Mateusz Ślaski z Trzebcza i jego zięć Teodor Donimirski

4 października 2006 r. - w Chełmnie przebywał z wizytą Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Balcerowicz - promocja monety 2 zł z wizerunkiem chełmińskiego Ratusza

5 października 1878 r. - Ludwik Rydygier kupił za 660 marek od aptekarza Konstantego Heinersdorfa budynek przy ulicy Dworcowej 9, w którym urządził swoją klinikę.

6 października 1939 r. - otwarto pierwsza w Chełmnie niemiecką szkołę podstawową

7 października 1837 r. - rozpoczęto naukę w Królewskim Gimnazjum Katolickim w Chełmnie

12 października 1794 r. - do Chełmna wpadł 17 - osobowy oddział powstańców pod komendą Odorowskiego

24 października 1457 r. - Chełmno zostaje podstępem zajęte przez Bernarda Szumborskiego - zaciężnika krzyżackiego. Okupacja miasta przez Bernarda Szumborskiego i jego spadkobierców trwa 22 lata.

26 października 1657 r. - król Jan Kazimierz wydaje przywilej dla Chełmna, mocą którego zwalniał miasto od wszelkich podatków i obciążeń na rzecz państwa na okres czterech lat

LISTOPAD

5 listopada 1914 r. - oddano do użytku szpital pod nazwą „Kaiser - Wilhelm - Krankenhaus”

11 listopada 1906 r. - ludność Chełmna zorganizowała wiec solidarnościowy ze strajkującą młodzieżą szkolną

16 listopada 1918 r. - podczas zebrania w Hotelu Centralnym w Chełmnie powołano Radę Robotniczą.

20 listopada 1939 r. - wprowadzono w Chełmnie reglamentację mięsa pieczywa, masła, mleka i tytoniu

29 listopada 1918 r. - na przewodniczącego Powiatowej rady Ludowej w Chełmnie powołano Pawła Ossowskiego


GRUDZIEŃ

1 grudnia 1920 r. - założono w Chełmnie Towarzystwo Kupców Samodzielnych

14 grudnia 1900 r. - umiera w Chełmnie i tu zostaje pochowany ks. Jan Bartoszkiewicz - długoletni proboszcz chełmińskiej fary, założyciel „Szkółki Narodowej” - pierwszej na Pomorzu gazety w języku polskim

19 grudnia 1841 r. - zmarł w Chełmnie w dniu mając zaledwie 36 lat ks. Franciszek Semrau - proboszcz chełmińskiej fary w latach 1832 - 1841

23 grudnia 1907 r. - umiera w Toruniu Ignacy Danielewski, zasłużony drukarz i wydawca chełmiński okresu zaborów, autor pieśni „Wisła” - obecnego hejnału miasta.

26 grudnia 1434 r. - burmistrz Chełmna Jan Sterz oraz pisarz miejski Konrad Bitschin, którzy uczestniczyli w poselstwie wielkiego mistrza do cesarza Zygmunta Luksemburskiego, uzyskali ponownie przywilej zezwalający na utworzenie w Chełmnie studium generale

28 grudnia 1233 r. - wielki mistrz krajowy Hermann von Salza i mistrz krajowy Hermann Balk wystawili dokument lokacyjny dla Chełmna, który jednocześnie dotyczył Torunia. Dokument ten nazywany jest pierwotnym przywilejem chełmińskim. Krzyżacy tworząc słynne prawo chełmińskie wykorzystali elementy prawa magdeburskiego, węgierskiego i flamandzkiego. Jego mocą Chełmno było przewidziane jako miasto stołeczne (civitas metropolitana) dla całej prowincji, a w przyszłości całego państwa zakonnego.

Budżet obywatelski

Walentynki Chełmińskie 2017

Zapraszamy do Chełmna

Chelmno-7-cudow-Polski

Chełmiński Dom Kultury

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Miejska Biblioteka Publiczna

e-chelmno.pl

Prezentacja ECWM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

lgd-chelmno

poland24h

Targi Turystyczne

Razem dla regionu

Po obu stronach Wisły

chelmno.com.pl

moje-chelmno.pl

Index firm

Chełmiński serwis gospodarczy

Lokalny portal ogłoszeniowy

Gazeta pomorska

www.chelmno.info

Media o Chełmnie

opłać parkowanie w CCH za pomocą komórki

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

2017-rokiem rzeki Wisły


Copyright © 2008 chelmno.pl
projekt i wykonanie: Logonet


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X